Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Anställning
Anställning som biträdande universitetslektor i global hälsa är tidsbegränsad under längst fyra år. Placeringen är vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund.  

Arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I anställningen ingår forskning (50 %) och undervisning (50 %). Den biträdande universitetslektorn förväntas arbeta aktivt med forskning inklusive utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa finansiärer.

Undervisningsinsatserna avser global hälsa med inriktning mot hälsovetenskap och rehabilitering främst grund- och avancerad nivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram. Sökande förväntas också bidra till utveckling av undervisning inom fakulteten för att alla studenter ska utveckla sin internationella förståelse och interkulturella kompetens. Som biträdande universitetslektor förväntas du meritera dig inom undervisningen och om du inte redan har högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor ges du möjlighet till detta. Även andra arbetsuppgifter kan ingå. 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst 5 år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal). 

Specifikt för denna anställning är kravprofilen att den sökande ska ha avlagt professionsexamen på grund- eller avancerad nivå med hälsovetenskaplig inriktning samt ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom område relevant för global hälsa med inriktning mot hälsovetenskap och rehabilitering. Den sökande ska även ha erfarenhet av internationella samarbeten. Den sökande ska ha god förmåga att kommunicera på såväl svenska (eller annat skandinaviskt språk) som engelska. Vidare ska den sökande uppvisa dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet.  

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk. 

Bedömningsgrunder
Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida universitetslektor inom global hälsa med inriktning mot hälsovetenskap och rehabilitering vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vi söker därför en starkt motiverad person med dokumenterad forskningserfarenhet och erfarenhet av internationella samarbeten, väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder inom rubricerat område.  

De sökande kommer att bli utvärderade med avseende på: a) Pedagogisk skicklighet; b) Vetenskaplig skicklighet; c) Klinisk erfarenhet och skicklighet; d) Ledarskap och e) Samverkan.

Lika vikt kommer att läggas vid a) Pedagogisk skicklighet och b) Vetenskaplig skicklighet. Vidare kommer vikt att fästas vid kandidatens personliga lämplighet och förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten. 

a) Pedagogisk skicklighet visas genom: förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning, framför allt förmåga att arbeta med studentaktivt lärande. Vidare visas pedagogisk skicklighet genom förmåga att förena teori med praktik till gagn för studenternas utveckling av internationell förståelse och professionell kompetens inom global hälsa.

b) Vetenskaplig skicklighet visas genom: postdoc-period/perioder, publikationer i högt rankade tidskrifter, internationella forskningssamarbeten, anslag erhållna i konkurrens, forskningsprogram, erfarenhet av handledning samt utvecklingspotential.

c) Klinisk erfarenhet och skicklighet visas genom: klinisk erfarenhet inom grundprofessionen.

d) Ledarskap visas genom: dokumenterad administrativ skicklighet och förmåga att organisera, utveckla och leda inom verksamheter såsom utbildning, projekt, etc.

e) Samverkan visas genom: förmåga att skapa samarbeten med kollegor och omvärlden.

Övrig information

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel +46 40 391 157, E-post: Erik.Renström@med.lu.se eller prefekt Christina Brogårdh, tel +46 46 222 18 92, E-post: Christina.Brogardh@med.lu.se.

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel +46 46-222 71 96, E-post:Aldiana.Sikiric@med.lu.se 

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-08-03. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.med.lu.se/lfn). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/725
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-07
Sista ansökningsdag 2018-08-03

返回职位空缺页面