Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Den utlysta tjänsten är en del av ett doktorandprojekt som ingår i ett "Cotutelle" -avtal (dubbelt doktorandprogram) mellan Macquarie University, Sydney, Australien och Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, och den framgångsrika sökanden kommer att bli antagen till båda doktorandprogrammen. Tjänsten kommer att finansieras av LU under de två första åren (enligt gällande regelverk vid LU) och vid Macquarie University de sista två åren (finansierat genom stipendium, enligt gällande regelverk vid Macquarie). Efter avslutad doktorsavhandling kommer kandidaten att erhålla doktorsexamen vid båda universiteten. Den utlysta tjänsten omfattar de första två åren av programmet men omfattar ett åtagande för doktorandens alla fyra år. Kandidaten måste därför se till att hen även uppfyller alla behörighetskriterier för att påbörja en doktorsexamen vid Macquarie University, Sydney.

Vetenskapligt syftar projektet till att identifiera den neurala komponenten i olika navigationsstrategier hos insekter. För detta ändamål undersöks det centrala komplexet, en hjärnregion som visat sig vara involverad i bearbetningen av den sensoriska information som krävs för navigering och kontroll av förflyttning. Nyligen gjorda modeller av det centrala komplexet indikerar att här finns det neurala underlaget för ”pathintegration”, som är en vanlig navigationsstrategi. Modellerna utgör basen för flera förutsägelser, vilka lett oss till hypotesen att insektsarter med olika navigationsstrategier skiljer sig åt i den funktionella och strukturella organisationen i denna del av hjärnan. Syftet med projektet är att lokalisera och karakterisera dessa skillnader. Detta kommer att ske i två steg: För det första kommer vi att kartlägga den övergripande cellulära sammansättningen av det centrala komplexet hos fyra till sex arter av myror och bin vars navigationsstrategi skiljer sig åt (”path integration”, ”route” navigering, feromonföljande; flygning/vandring) genom att använda ”block-face” elektronmikroskopi. När skillnader identifierats, på cellnivå eller i nervkretsar, som korrelerar med beteendestrategi, kommer de involverade neuronerna att undersökas funktionellt i projektets andra steg: Med hjälp av stimuli som mimikerar sensorisk input under sökandet efter föda (virtuell födosökande) registreras signaler från homologa neuroner från olika arter med distinkta navigationsstrategier via intracellulär elektrofysiologi. På detta sätt kan vi identifiera neuroner med funktionella egenskaper som återspeglar beteendets specialisering.

Kvalifikationer

Sökandens grundutbildning måste innehålla en bred och solid bakgrund i neuroetologi och neurovetenskapliga metoder. Utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav. Eftersom anställningen är en del av ett dubbelt doktorandprogram, måste kandidaten även uppfylla kraven för en doktorandposition vid Macquarie University, Sydney, Australien (http://www.mq.edu.au/research/phd-and-research-degrees/how-to-apply/entry-criteria ). 

En framgångsrik kandidat bör också ha åtminstone flera av följande färdigheter: Bevisad organisatorisk kompetens för att samordna ett komplext projekt; Utbildning i neuroanatomiska metoder hos artropoder (immuncytokemi, elektronmikroskopi, klassiska histologiska metoder); grundläggande elektrofysiologiska färdigheter och en förmåga att arbeta självständigt.Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning två år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/970
Kontakt
  • Stanley Heinze, forskare, +46 46 222 14 17, stanley.heinze@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-09
Sista ansökningsdag 2018-04-30

返回职位空缺页面