Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Doktorandarbetet sker i nära samarbete med avdelningen för fysikalisk kemi vid kemiska institutionen. Avdelningen för fasta tillståndets fysik leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik där också fysikalisk kemi är en partner. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Under de senaste tio åren har vi på avdelningen kraftigt utvecklat vår verksamhet inom mikrofluidik. Här har partikelsortering tagit en framstående plats främst med vår utveckling av separationsanordningar baserade på nya parametrar såsom form, deformabilitet och dielektriska egenskaper med en precision som överstiger den som för närvarande är tillgänglig med konventionella metoder.

Projektet är ett så kallat "FET-OPEN" med namnet evFOUNDRY, finansierat av EU via Horizon2020. Det består av 6 partners från 6 länder. Huvudtemat för projektet är karaktärisering och mikrofluidisk upprening av extracellulära vesiklar för medicinska och biologiska tillämpningar med avancerad nanoteknologi. Arbetet kommer att ske i tätt samarbete mellan olika discipliner inom akademi, industri, klinik.

För mer information se: www.ftf.lth.se, www.nano.lth.se, http://www.fkem1.lu.se/, https://tegen.ftf.lth.se/

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser.

Doktoranden kommer att arbeta i ett interdisciplinärt projekt med huvudansvar för utveckling av avancerade mikrofluidiska sorteringsmekanismer för extracellulära vesiklar baserade yt- och kolloid kemiska egenskaper och storlek. Arbetet är i huvudsak experimentellt med fokus på mikrofabrikation och utformning av sorteringsanordningar men innefattar också modellering med fluidiksimuleringsverktyg. Det experimentella arbetet spänner över ett brett fält. Det innefattar avancerad nanofabrikation av nanopelare på ytor, mikrofluidisk kontroll, framtagning och karaktärisering av strukturerade lipidbilager, och avancerad mikroskopi. Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med fysikalisk kemi i Lund och andra nationella och internationella samarbetspartners inom fluidik, biomedicin och biofysik.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det kan exempelvis handla om studier inom biofysik eller fysikalisk kemi där fysik har en framträdande roll.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde, eller
 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, vilket i sin tur kan vara en del av en examen i exempelvis fysikalisk kemi eller biofysik.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga bedömningsgrunder/ meriter:

Grundexamen bör inkludera kurser inom fysik, statistik, biofysik, fysikalisk kemi, mikrofluidik. Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, materialvetenskap och nanovetenskap är av värde. Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, och erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande, speciellt renrumsarbete, ytkemi, mikrofluidik, odling av mikroorganismer och celler, samt optisk mikroskopi.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. En viktig egenskap är också förmågan att samverka med forskare från andra discipliner. Speciellt viktigt är att sökanden är beredd på ett nära samarbete med övriga partner inom evFoundry.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1287
Kontakt
 • Jonas Tegenfeldt, Professor, +46 (0)46 – 222 8063
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-23
Sista ansökningsdag 2018-07-08

返回职位空缺页面