Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Mild sjukdom, immunfunktion och åldrande: samband med telomerlängd och telomerförkortning

Kravprofil
Samband mellan (mild) sjukdom, immunförsvarsresponser och åldrande har rönt ett ökande intresse inom evolutionsbiologi och ekologi under senare år. Huvudmålet med detta doktorandprojekt är att undersöka kopplingar mellan sjukdomar, immunförsvar och åldrande/åldrandemarkörer, samt hur detta påverkar och påverkas av reproduktions- och livshistoriestrategier i studier på fåglar, med speciellt fokus på telomerer och med trastsångare som modellart. Fokus kommer att läggas på; (i) långtidsstudier(>30 år) av en naturlig, vild population trastsångare vid sjön Kvismaren, 15 km SSO Örebro, Närke, och (ii) ett långtidsexperiment på burhållna trastsångare i Bulgarien (för att studera effekten av (experimentell) malaria infektion på immunresponser, oxidative stress, telomerer, hälsa och åldrandeprocesser).

Arbetsuppgifter
Den antagna doktoranden kommer bland annat att arbeta med longitudinella studier av vilda individer där telomerlängd mätts tidigt i livet (eTL) för att t.ex. undersöka om/hur eTL predikterar risken för att bli infekterad av och förmågan att tillfriskna från malaria, samt effekten av tillfrisknande vs. kronisk sjukdom för telomer-förkortning, åldrande, reproduktion. Vidare om eTL är kopplat till olika livshistorie strategier i longitudinella studier på vilda trastsångare. Ett tredje projekt är burexperiment  (i Bulgarien) där vilda hanar och honor av trastsångare infekteras med mild malaria, i studier av könspecifika långtidseffekter av mild sjukdom på immunresponser, (Mhc)genexpression, och fysiologiskt åldrande (oxidativ stress, telomer-förkortning).
I projektet ingår dels fältstudier av trastsångare i Kvismaren, Närke, som en del av den pågående långtidsstudien av denna population. Vidare kommer doktoranden att utföra molekylärt labarbete, speciellt med avseende på qPCR mätningar av telomerlängd, men också analys av infektioner (av malaria men kanske också andra mikroorganismer). I studierna kommer doktoranden till stor del att jobba med det långtidsmaterial som redan samlats in (DNA-prover, fitnessdata, morfologi etc) men också eget insamlat material.

Kvalifikationer
Master i biologi med inriktning mot djurekologi,  evolutionär/beteende ekologi och molekylär ekologi.
Hög motivation och nyfikenhet på det föreslagna projektet är ett måste.
Stor erfarenhet av att analysera DNA data, gärna telomerlängd och malariaparasit analyser är önskvärt. 
Molekylärgenetiskt labarbete (speciellt qPCR, men också t.ex. PCR och Sanger-sekvensering), är också önskvärt.
Vidare krävs god analytisk förmåga, intresse för att analysera livshistorie- och fitness data i kombination med DNA data, samt utmärkt förmåga att uttrycka sig på engelska både skriftligt och muntligt.
Erfarenhet av att arbeta i fält med fåglar (inklusive fångst, handhavande och blodprovstagning av sångfåglar/tättingar) är mycket viktigt, och erfarenhet av fältarbete på trastsångare ett extra plus.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1362
Kontakt
  • Dennis Hasselquist, professor, +46 46 222 37 08, dennis.hasselquist@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-26
Sista ansökningsdag 2018-05-21

返回职位空缺页面