Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, fristående kurser, magister- och masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid Socialhögskolan. Förutom egen forskarutbildning kan innehavaren fullgöra en mindre del tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i socialt arbete finns att hämta på: http://www.soch.lu.se/utbildning/forskarutbildning-i-socialt-arbete

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 75 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 165 högskolepoäng avhandling. Undervisningen bedrivs på svenska med omfattande inslag av engelska. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och doktoranden innehar doktorandtjänst under denna period.

Doktorandanställningen kommer att bedrivas inom ramen för det FORTE finansierade forskningsprogrammet Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden – vilken roll spelar kommunerna?(http://www.ifau.se/sv/Forskning/Externfinansierad-forskning/flyktinginvandring-och-omvandling-pa-den-svenska-arbetsmarknaden--vilken-roll-spelar-kommunerna/) Doktoranden förväntas undersöka delar av programmets frågeställningar gällande Lokala arbetsmarknadsprogram – en analys av kommunala aktivitetsinsatser men också formulera egna forskningsproblem med relevans för programmet. Tjänsten kommer att innebära resor, framför allt vid empiriinsamlingen som kan vara koncentrerade under ganska hektiska perioder. Programmet bedrivs i samarbete med IFAU, Lunds universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet och mellan ämnena nationalekonomi, statistik och socialt arbete.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 1) avlagt examen på avancerad nivå, 2 ) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, 3) eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildningen ha fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

De sökande förväntas behärska svenska på ett sätt som gör det möjligt att genomföra datainsamling (ex. intervjuer eller dokumentanalys) med svensktalande personer samt behärska engelska på ett sätt som gör det möjligt att skriva vetenskapliga artiklar till internationella tidskrifter.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och arbeta inom det planerade projektet. Särskilt avseende fästs vid den sökandes förmåga att självständigt och kritiskt bedriva samhällsvetenskapligt forskningsarbete. Grund för urval är den sökandes meriter vid ansökningstillfället, samt den forskningsplan inom forskningsprogrammet som skisseras. För att bedöma förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen beaktas studieresultat, den sökandes skrifter, forskningsplaner och eventuella forskningsmeriter samt relevant arbetslivserfarenhet. Åberopade meriter ska styrkas.

Forskningsplan
Sökande ska bifoga en forskningsplan som kan omfatta 2-4 sidor och som visar sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor inom forskningsprogrammet Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden – vilken roll spelar kommunerna och föra relevanta överväganden om metod i förhållande till ett planerat avhandlingsprojekt. Det betyder att det som skisseras i forskningsplanen inte är av avgörande betydelse för hur forskningen i praktiken genomförs av den som anställs. Planen bör innehålla ett forskningsproblem och hur den sökande vill ta sig an projektet teoretiskt och analytiskt.

Instruktioner för ansökan
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprogrammet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla en forskningsplan, CV, examensbevis eller motsvarande, skrifter (uppsatser, rapporter etc.) samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev).

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1408
Kontakt
  • Rickard Ulmestig / Projektansvarig, 070-15 20 885
  • Håkan Jönson / Studierektor forskarutbildningen, 046-222 12 93, Hakan.Jonson@soch.lu.se
  • Staffan Blomberg / Prefekt, 046-222 04 61, Staffan.Blomberg@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-27
Sista ansökningsdag 2018-05-20

返回职位空缺页面