Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen Trafik och väg bedriver forskning och högre utbildning inom trafikteknik, transport- och trafikplanering samt vägbyggnad. Fokus är på hållbara och attraktiva städer och storstadsregioner, vilket inbegriper säkerhet för oskyddade trafikanter, mobilitet bland personer med särskilda behov, samt utformning av hållbara transporter i form av gång, cykel och kollektivtrafik. För att stärka vår verksamhet erbjuder vi nu en anställning som doktorand. Anställningen finansieras via avdelningens deltagande i såväl Horizon 2020-projekt som nationella forskningsprojekt.

Forskarutbildningsämne

Trafik och väg

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta med utveckling och utvärdering av verktyg för automatisk datainsamling för trafik-relaterad applikationer. Arbetet genomförs i nära samarbete med såväl forskare inom bildanalysområdet, som industripartners verksamma inom produktutveckling, med särskilt ansvar för trafikrelaterade frågor kring krav, noggrannhet och prestanda. Avancerade applikationer för att diagnosticera trafiksäkerhet, exempelvis s.k. ”surrogate measures of safety” och beteendeanalys, kommer att vara fokus för avhandlingsarbetet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt examen på avancerad nivå eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Trafik och väg uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Övriga krav:

 • har behörighet enligt ovan samt med ett ämne på mastersnivå som relaterar till trafikteknik, trafiksäkerhet och beteende.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskap och erfarenhet av programmering

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Problemlösning: förmåga att snabbt ta till sig och lära ett nytt programspråk eller ny programvara för att lösa speciella problem, snarare än expertkunskap i en särskild mjukvarumiljö
 • God samarbetsförmåga: förmåga till att arbeta i grupp, eftersom forskningen kommer att bedrivas i nära och interdisciplinärt samarbete med andra doktorander och seniorforskare inom akademi och industri.

Hänsyn kommer också att tas till driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1492
Kontakt
 • Anders Wretstrand, +46462220482
 • Aliaksei Laureshyn, +46462229131
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-23
Sista ansökningsdag 2018-06-29

返回职位空缺页面