Lunds universitet, Samhällsvet fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, globalisering, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid Statsvetenskapliga institutionen. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Anställningen är knuten till forskningsprojektet Nytt vin i nya läglar: Om förutsättningarna för ett modernt civilt försvar som leds av docent Rikard Bengtsson och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet startar under 2018 och avslutas under 2022. Det övergripande syftet med projektet är att analysera hur centrala förändringsprocesser i samhället (på medborgarnivå, förvaltningsnivå och internationell nivå) påverkar förutsättningarna att utveckla, stärka och inrikta det civila försvaret. Sverige utgör projektets empiriska fokus, men projektet innefattar komparativa inslag. Doktoranden förväntas bedriva forskning på ett egendefinierat tema som relaterar till någon eller flera av analysnivåerna ovan och som bidrar till projektets övergripande ramverk och målsättningar. Inom dessa parametrar bedriver doktoranden självständig forskning utifrån egna frågeställningar, teorival och metodansatser.

Doktoranden förväntas vara närvarande och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen, liksom i projektets löpande verksamhet inklusive rapportering till MSB. Forskarutbildningens huvudsakliga arbetsspråk är engelska, men med tanke på projektets inriktning och empiriska fokus är det ett krav att doktoranden har mycket goda kunskaper i svenska språket.

Anställningen som doktorand ska tillträdas 2018-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på: http://www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier 

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande 

 • har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
 • bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS 2010:1064). 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

 • inlämnat ett arbete för examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande

Särskild behörighet
Den sökande ska förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Den sökande ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt.

Bedömningsgrund
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar, personlig lämplighet samt förmåga att bidra till forskningsprojektets Nytt vin i nya läglar: Om förutsättningarna för ett modernt civilt försvar övergripande syften. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom mycket goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.

Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. Intervjuerna kan komma att kompletteras med arbetsprov.

Statsvetenskapliga institutionen välkomnar särskilt kvinnliga sökanden.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet;
 • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i statsvetenskap;
 • examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
 • uppsats eller uppsatser på svenska eller engelska motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng skall ha inlämnats men behöver inte nödvändigtvis ha examinerats vid ansökningstillfället (30 högskolepoäng på avancerad nivå eller 15 högskolepoäng på avancerad nivå plus 15 högskolepoäng på kandidatnivå) i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt;
 • en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser, som visar vilken forskning den sökande avser att ägna sig åt inom ramen för forskningsprojektet Nytt vin i nya läglar: Om förutsättningarna för ett modernt civilt försvar;
 • namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev ej nödvändigt i ansökningsskedet);
 • övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1631
Kontakt
 • Kristina Jönsson, director of studies, +46 (0)46 222 89 43, kristina.jonsson@svet.lu.se
 • Lisa Strömbom, dep. head of department, +46 (0)46 222 45 53, lisa.strombom@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46-222 93 62
Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-06-08

返回职位空缺页面