Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.
Ämnesbeskrivning
Bioteknik är av central betydelse för omställningen mot ett hållbart samhälle. I forskarutbildningsämnet bioteknik utvecklas och utnyttjas mikroorganismer eller komponenter av dessa för att nå tekniskt användbara mål med miljömässigt hållbara metoder. Speciella tillämpningsområden är miljöbioteknik, industriell bioteknik och bioteknik för hälsa.
Forskarutbildningsämnet fokuserar på:
 • Mikrobiella och enzymatiska metoder för att skapa kemikalier, material och energibärare från förnybara råvaror. 
 • Ökat resursutnyttjande i bioraffinadier genom användning/utveckling av biotekniska metoder/verktyg. 
 • Biotekniska metoder för rening av kontaminerade miljöer. 
 • Utveckling av effektiva mikroorganismer och enzymer via molekylärbiologiska och enzymtekniska metoder till katalysatorer mot dessa processer. 
 • Isolering och utnyttjande av mikroorganismer och enzymer från extrema miljöer. 
 • Utveckling av bioanalys och biosensorer för utnyttjande inom hälsovård, miljö- och process. 
Forskningen innefattar såväl studier av grundläggande karaktär som rena tillämpningar inom området. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ägna dig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20%). Anställningen är tidsbegränsad till 5 år (vid 20% institutionstjänstgöring). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Forskningen kommer huvudsakligen att genomföras inom ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Huvudsyftet med projektet är att förbereda och utvärdera tensider, som är milda nog att användas i kontakt med levande celler och känsliga biomolekyler, och vars egenskaper kan finjusteras genom variation av pH. Vårt tidigare genombrott avseende enzymatisk syntes av milda alkylglykosider (med förlängd kolhydratdel) kommer att kombineras med nya kemo-enzymatiska metoder för att införa ytterligare funktionella grupper. Preliminära data visar att förlängning av kolhydratgruppen ger tensider med unika självaggregeringsegenskaper, och det förväntas att ytterligare funktionella grupper kommer att göra det möjligt att erhålla en rad olika strukturer. Olika metoder såsom röntgendiffraktion, dynamisk ljusspridning, neutronspridning, cryo-TEM, ellipsometri och neutronreflektometri kommer att användas för utvärdering av tensidernas egenskaper. Deras interaktioner med proteiner och ytor kommer att undersökas, för att uppnå hög enzym-aktivitet och stabilitet i ovanliga miljöer. Detta projekt är ett samarbete mellan Avdelningen för Bioteknik, ansvarig för tensid-syntesen och Avdelningen för Fysikalisk kemi, ansvarig för fysikalisk-kemisk karakterisering. Projektet kommer att ge den vetenskapliga grunden för utveckling av bättre tensider för olika tillämpningar, inklusive farmaceutiska formuleringar, hudvårdsprodukter, rengöring och vetenskapliga studier av proteiner.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

 1. minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet biovetenskap, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 1. civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

God teoretisk och praktisk kunskap inom bioteknik, speciellt inom delområdet enzymteknologi

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Andra bedömningsgrunder:

Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Fördjupade kunskaper i fysikalisk kemi är meriterande.

Civilingenjörsexamen är meriterande. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2978
Kontakt
 • Patrick Adlercreutz, professor, 046-2224842, Patrick.Adlercreutz@biotek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-09-06
Sista ansökningsdag 2018-10-03

返回职位空缺页面