Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Som doktorand på avdelningen för förpackningslogistik befinner du dig i en forskningsintensiv och utvecklande miljö. Vi strävar efter att förstå, förklara och förbättra världen genom att adressera globala och regionala utmaningar inom logistik, supply chain management och förpackningsteknik. För att möta dagens komplexa samhälls- och företagsutmaningar krävs forskning och utbildning av hög internationell kvalitet. Logistik och supply chain management är fascinerande områden där förpackningssystemet har stor påverkan på hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Förpackningar påverkar logistik och godstransporter i hela försörjningskedjan, t ex i form av fyllnadsgrad (i förpackning, i lastbärare och i fordon), förpackningens roll som kommunikationsenhet och dess möjlighet att förenkla lastning, omlastning och materialhantering samt undvikande av svinn och kassationer.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen tillhör forskarutbildningsämnet förpackningslogistik, där logistik och supply chain management (leda och styra materialflöden) är centrala områden. Forskningsområdet för doktoranden kretsar kring förpackningen som en effektiv länk i logistikkedjan där den bidrar till att produkter och komponenter kan levereras och distribueras med minimalt resursanvändande från produktion till konsumtion. Forskningen handlar om att utveckla och analysera strategier för förpackningsval som leder till effektiva och hållbara försörjningskedjor (supply chains). Forskningen är kopplad till ett forskningsprojekt inom fordonsindustrin om förpackningars påverkan på effektivitet i försörjningskedjor.

Doktoranden kommer att ingå i ett forskningsprojekt tillsammans med andra forskare och representanter från fordonsindustrin samt få tillgång till ett ledande nätverk för svensk och europeisk fordonsindustri. På grund av dess potential för hållbara försörjningskedjor är frågeställningarna i forskningen prioriterad av svensk och europeisk fordonsindustri. Detta innebär att doktoranden har stor möjlighet att utveckla ny kunskap och påverka fordonsindustrin att bli mer hållbar och konkurrenskraftig.

Doktoranden får stor möjlighet att tillämpa och utveckla sin kunskap om logistik och supply chain management exempelvis avseende supply chain integration, hållbar materialförsörjning, industriförpackningar, kostnads- och CO2-effekter av logistikbeslut och godstransporter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

För behörighet att antas som forskarstuderande i förpackningslogistik krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå med ett innehåll som är relevant för forskarutbildningsämnet (se behörighet ovan)

Övriga krav

Den blivande doktoranden ska ha god förståelse för logistiksystem och försörjningskedjor. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och forskarutbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 4. Erfarenhet av att samarbeta väl i en forskargrupp eller i projektgrupp i industrin
 5. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet inom området.

Övriga meriter

Vidare är det önskvärt att den sökande kan styrka kunskaper inom logistik och supply chain management. Även kunskaper inom förpackningar, beräkningsmodeller och hållbarhet är meriterande.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3982
Kontakt
 • Henrik Pålsson, Universitetslektor, +46 46 222 76 83
Publicerat 2018-12-03
Sista ansökningsdag 2019-01-02

返回职位空缺页面