Lunds universitet, LUCSUS

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och utbildning. LUCSUS grundades 2005 och har idag ca 40 anställda. Genom att integrera natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv har LUCSUS ett unikt sätt att ta itu med komplexa hållbarhetsfrågor med ett kritiskt perspektiv och lösningsbaserat tillvägagångsätt. Våra forskningsprojekt är inriktade på hållbarhetsproblem som t ex klimatförändringar, vattenkonflikter, tillgång på livsmedel, förändringar av markanvändning och urbanisering, ofta med internationella samarbetspartner.

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 % av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Forskningsprojekt: Ingen ny tid för avgång: Förändrade politiska och personliga berättelser om flygresande, klimat och det goda livet i Sverige Doktoranden ska forska inom ett nytt forskningsprojekt vid LUCSUS. Projektet fokuserar på den nya och breda sociala rörelse som börjar ta form kring privata flygresors negativa klimatpåverkan. Vår forskning vill utnyttja detta tillfälle för att dokumentera, analysera och utvärdera utvecklingen som sker i olika medier, både i traditionella och sociala medier, från och med 2015 till 2020. Doktoranden kommer att analysera artiklar i de största svenska dagstidningarna, och inlägg på sociala medier, kring svensk flygskatt; utföra intervjuer för att förstå argumenten, motiveringarna och strategierna hos de nyckelaktörer som leder trenden om att frivilligt avstå från att flyga; samt koppla dessa politiska och personliga narrativ för att utforska synergier och kompromisser. Genom att förstå hur idén om att stanna kvar på marken har klättrat på likväl sociala som politiska agendor kommer detta projekt både belysa den ofta förbisedda betydelsen av kulturell förändring för att möta klimatmålen samt kunna utröna potentialen för liknande genomslag på andra platser.

Grundläggande behörighet För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs enligt HF 7 kap. 35 § att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Förordning 2010: 1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har; 

avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

 • Flytande muntlig och skriftlig språkfärdigheter i svenska är obligatorisk
 • Masterexamen i ett relevant ämne, t ex Hållbarhet- eller miljöstudier, Kommunikation, Medievetenskap, Internationella relationer, Journalistik, Litteratur, Kulturgeografi, Naturgeografi, Humanekologi, Antropologi, Statsvetenskap, Sociologi
 • Förmåga att arbeta självständigt såväl som inom ramen för en tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskarmiljö
 • Utmärkta skriftliga språkfärdigheter i engelska
 • Starkt intresse för att bidra till undervisningen vid LUCSUS
 • Ett starkt och dokumenterat intresse för klimatförändringar, klimatpolitik och kultur (både i svenska och internationella sammanhang) är en fördel
 • Kunskap om medier och sociala medier i Sverige är en fördel
 • Intresse av forskningskommunikation och vilja att bidra till samhällelig nytta är en fördel

Bedömningsgrunder Endast sökande som är behöriga för studier på forskarnivå kan anställas som doktorander. Det huvudsakliga kriteriet är den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

De sökande kommer att rangordnas i enlighet med en övergripande bedömning av kvaliteten i deras ansökan (vari ingår en beskrivning av motiven för att söka och den särskilda behörigheten), inlämnade självständiga arbeten, betyg från tidigare studier, personliga lämplighet samt intresse av och förmåga att bidra till projektets övergripande mål. En forskarutbildning i hållbarhetsvetenskap är krävande så den sökande måste ha en stark motivation och en förmåga att arbeta självständigt inom strikta tidsramar. Vidare krävs god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Ansökan Ansökan inlämnas elektroniskt genom Lunds universitets e-rekryteringsportal. I ansökan måste ingå:

Ett följebrev på engelska på högst 2 500 ord. Det ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt din motivation och behörighet för en forskarutbildning. Vidare ska ingå en förklaring av varför du vill arbeta med just det här projektet, hur din behörighet gör dig lämplig för tjänsten och vilken individuell inriktning du skulle välja (inom den övergripande ramen för projektet) om du skulle bli antagen. CV på engelska eller svenska (max 5 sidor) som visar att du är behörig för forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap (inklusive relevanta publikationer) Examensbevis och betygsutdrag Ett eller flera examensarbeten uppgående till sammanlagt minst 30 högskolepoäng (masteruppsats på 30 hp eller masteruppsats på 15 hp och kandidatuppsats på 15 hp) Namn och kontaktinformation för tre referenspersoner, helst med en eller flera tidigare akademiska handledare. (NB: rekommendationsbrev krävs inte i den första fasen av ansökningsprocessen)

De högst rangordnade sökande kommer att intervjuas under antagningsprocessens avslutande fas.

 

 

 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/139
Kontakt
 • Kimberly Nicholas , +46 46 222 68 12, kimberly.nicholas@lucsus.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-25
Sista ansökningsdag 2019-04-08

返回职位空缺页面