Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum, Matematik LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Utbildningen på forskarnivå i matematik kan innehålla både ren och tillämpad matematik i varierande omfattning. En lista på möjliga områden ges nedan. Slutligt val av projekt och handledare görs av doktoranden i samråd med institutionen.

Områden för doktorandprojekt

Utlysningen omfattar tre projektområden inom några av institutionens specialområden och vi har för avsikt att tillsätta två doktorandtjänster. Områden och kontaktpersoner är listade utan inbördes prioriteringsordning. Ange i ansökan vilket eller vilka ämnesområden som du är intresserad av.

Spektralteori, matematisk fysik och komplexanalys

Möjliga specialiceringar: Spektralteori för Schrödinger- och relaterade operatorer. Periodiska och nästanperiodiska strukturer. Interpolation och extremalproblem i komplexa planet. Extremalpolynom och deras asymptotik. (Kontaktpersoner: Jacob Stordal Christiansen, Mikael Persson Sundqvist)

Dynamiska system och ergodteori

Forskning om rekurrens och därtill närstående begrepp för blandande dynamiska system. Till exempel dynamiska Borel-Cantelli-lemmata, krympande mål, mått och fraktaldimension hos dynamiskt definierade mängder, samband med metrisk talteori. (Kontaktpersoner: Tomas Persson, Magnus Aspenberg, Jörg Schmeling)

Beskrivning av dynamik och evolution för interagerande system via PDEer och AI

Projektet omfattar hybridsystem sammansatta av partiella differentialekvationer och maskininlärning med neurala nätverk (dvs GANs, LSTMs, djupa nätverk, etc); tekniker baserade på dimensionsreduktion; stokastisk processmodellering av trafikflöden. (Kontaktpersoner: Alexandros Sopasakis, Stefan Diehl, Kalle Åström)

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningen i matematik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande ska ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Övriga krav:

• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/997
Kontakt
 • Eskil Hansen, 046 222 9628
 • Jacob Stordal Christiansen, 046 222 9863
 • Tomas Persson, 046 222 8566
 • Alexandros Sopasakis, 046 222 4440
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-05-07

返回职位空缺页面