Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, sektionen för immunologi.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar i första hand självständig, avancerad forskning inom basal immunologi samt handledning av forskar- och mastersstudenter, men även deltagande i undervisning på grundnivå. I undervisningsuppdraget på grundnivå ingår även kursutveckling och att definiera nya kunskapsmål.

Med basal immunologi avses att sökanden förväntas ha en bred förståelse för de centrala cellulära och molekylära mekanismerna inom hela ämnesområdet immunologi. Som exempel på sådana basala och centrala mekanismer kan nämnas mekanismer för etablering av immunologisk tolerans, interaktioner mellan medfött och adaptivt immunförsvar, reglering av immunsvar samt immunsystemets utveckling inklusive ett evolutionärt perspektiv.

Sökanden bör även vara öppen för interaktioner med såväl kliniskt verksamma forskare som med det lokala näringslivet. Givet det stora intresset för ämnet förutsätts också att sökanden kan etablera och upprätthålla såväl internationella som nationella samarbeten.

Även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt ledarskaps- och samarbetsförmåga.

Vid bedömningen kommer den vetenskapliga skickligheten att tillmätas särskild vikt. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha erhållit forskningsanslag som huvudsökande i nationell eller internationell konkurrens. Den sökande ska ha mycket god samarbetsförmåga och dokumenterad skicklighet i att skapa/utveckla vetenskapliga nätverk.

Den sökande ska vidare ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå.

Sökanden ska vidare kunna uppvisa erforderlig kompetens för att genomföra momenten nämnda under Arbetsuppgifter ovan. Vetenskapligt kan detta dokumenteras genom publikationer inom flera olika områden av den basala immunologin, samt att bilagd projektbeskrivning beskriver detsamma. Vad gäller utbildning är dokumenterad undervisningserfarenhet av hela immunologiämnet på grund- och forskarutbildningsnivå central. Erfarenhet av övergripande kursansvar skall beaktas som en särskild merit. Det skall ur grundutbildningsperspektivet speciellt framhållas att sökanden måste ha en djup och grundläggande förståelse för hela immunsystemets utveckling och funktion och ej endast behärska en isolerad tillämpning av en immunologisk princip.

Den som anställs förväntas behärska det svenska språket (alternativt ett skandinavisk språk) inom en treårsperiod för att kunna undervisa på grundutbildningsnivå samt delta i universitetets administrativa arbete och olika organ.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/lfn

Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ytterligare upplysningar lämnas av: dekanus Erik Renström tel: 046-222 80 84
e-post: erik.renstrom@med.lu.se

eller prefekt Madeleine Durbeej Hjalt tel: 073 640 72 63
e-post: madeleine.durbeej-hjalt@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av:
Chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson tel: 046 222 08 22,
e-post: kajsa.johnsson@med.lu.se

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-08-13.

Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3412
Publicerat 2020-06-01
Sista ansökningsdag 2020-08-13

返回职位空缺页面