Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsuppgifter

Anställningen är del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS) med målet att öka kunskapen om möjligheterna och utmaningarna med ny teknik för individen och samhället. Innehavaren förväntas delta i WASP-HS nationella och tvärvetenskapliga aktiviteter bl a workshops och doktorandskolan.

Den biträdande lektorn kommer att knytas till det kognitiva robotiklabbet vid Lunds universitet och CogComLab, som studerar social interaktion systematiskt ur ett flervetenskapligt perspektiv med expertis inom filosofi, kognitiv modellering och simulering, robotik, utvecklingspsykologi, etik, fenomenologi, teknik och etnografi. Med hjälp av Robotlabbets egen humanoidrobot Epi utvecklar forskningsgrupperna unik forskning om människa-maskininteraktion och teknologi specifikt anpassad till hur människor fungerar tillsammans. Forskningen möjliggör design av autonoma system som kan agera i föränderliga miljöer utan att ha tränats på förhand, genom nya sorters inlärningsalgoritmer och styrsystem. Filosofisk psykologi om människor och artefakter som situerade, föränderliga och i grunden sociala, utgör den teoretiska basen.

Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön på institutionen som helhet, och att handleda minst en doktorand som rekryteras inom ramen för projektet. Forskningen ska primärt ägnas åt att undersöka sociala artefakters funktioner och konsekvenser för individen och samhället och att förklara detta i filosofiska och kognitiva termer med hjälp av Robotlabbets teknologi. Syftet är att producera flervetenskaplig forskning av hög kvalitet. Tjänsten syftar även till att utveckla av en unik fakultetsöverskridande utbildning om sociala artefakter i samarbete med andra ämnen vid Lunds universitet och i Sverige. Den biträdande lektorn ska därmed medverka till att närliggande intressen och kompetenser inom olika områden förs samman inom utbildningen, i syfte att främja tvärvetenskapliga färdigheter med stark samhällelig relevans på temat social interaktion med autonoma artefakter.

Anställningen ska möjliggöra pedagogisk och vetenskaplig meritering. Anställningen ska i första hand ge utrymme för meritering inom forskning.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
 • pedagogisk förmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För den aktuella anställningen är följande ett krav:

 • erfarenhet av kursutveckling på universitetsnivå
 • erfarenhet av forskning och/eller studier inom medvetandets/kognitionens/psykologins filosofi eller liknande filosofisk inriktning
 • erfarenhet av forskning och/eller studier i kognitionsvetenskap eller robotik
 • doktorsexamen inom något av områdena i punkterna ovan med en inriktning som är relevant för tjänsten

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska, norska eller danska inom två år. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Särskilt meriterande kriterier

Mest meriterande

 • bakgrund i flervetenskaplig forskning som kombinerar medvetandets/kognitionens/psykologins filosofi eller liknande filosofisk inriktning och kognitionsvetenskap eller robotik

Mycket meriterande

 • bakgrund i flervetenskaplig forskning som kompletterar ovanstående områden
 • stor erfarenhet av flervetenskaplig kursutveckling

Meriterande

 • bred erfarenhet av olika metodologier
 • bred erfarenhet av studier i eller forskning om mänsklig interaktion

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt är inkommet till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Befordran

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt nedanstående behörighetskrav och bedömningsgrunder. Ansökan får bara göras en gång och ska inges till HT-fakulteterna senast sex månader innan anställningen upphör.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3267
Kontakt
 • Prof. Christian Balkenius, kognitionsvetenskap, https://www.fil.lu.se/en/person/ChristianBalkenius
 • Prof. Ingar Brinck, teoretisk filosofi, https://www.fil.lu.se/en/person/IngarBrinck/
 • Prefekt Tomas Persson , https://www.fil.lu.se/person/TomasPersson/
 • Fakultetskoordinator Sofia Kvarnbo, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-12-14
Sista ansökningsdag 2021-02-15

Tillbaka till lediga jobb