Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Astronomi i Lund har en lång historia av kända astronomer som arbetat med att förstå dynamiken och beståndsdelarna i Vintergatan. Idag hedrar vi detta arv genom att aktivt driva frågor i frontlinjen av astronomisk forskning, nämligen bildandet och utvecklingen av galaxer, stjärnor och exoplaneter.

Forskningen vid avdelningen för astrofysik drivs av nyfikenheten hos enskilda forskare med egna lokala, nationella och internationella nätverk. Vår nuvarande forskning syftar till att utforska Vintergatans beståndsdelar, ur en evolutionär, kemisk och dynamisk synvinkel, och att inkludera dessa i vår förståelse av dem i ett kosmologiskt sammanhang. Att leda utvecklingen av projektuppdrag inom rymdastronomi i världsklass, t.ex. Gaia, är av grundläggande betydelse och studiet av exoplaneter är en viktig del i vår forskning.

Galaxers bildande är ett mycket aktivt fält inom astrofysik. Tack vare teleskop som JWST och ALMA kan vi idag observera avlägsna galaxer med allt högre precision. Tillsammans med spektroskopiska och astrometriska studier av Vintergatan, där Lund är världsledande, så öppnar detta upp potentialen för en allt bättre förståelse för hur galaxer utvecklas. För att uppnå detta måste observationer jämföras med teoretiska modeller. Vid avdelningen för astrofysik använder vi oss av superdatorsimuleringar för att studera de fysikaliska processer som formar galaxers liv, från Big Bang till idag.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta inom forskningsområden riktade mot datorsimuleringar av galaxbildning. Arbetet kommer att involvera redan tillgängliga simuleringar, samt nya som designas och utförs av doktoranden. Ett särskilt fokus kommer att ligga på hur förändringar i en galax liv, t.ex. galaxkrockar och sättet kosmisk gas fallar in, påverkar dess utveckling, samt hur grundläggande egenskaper som galaxers storlekar, massor och rotationshastigheter etableras. 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
•    avlagt examen på avancerad nivå, eller
•    fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
•    på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för forskarutbildningsämnet astronomi och astrofysik:

För forskarutbildningen i astronomi och astrofysik ska den grundläggande högskoleutbildningen innefatta fysik, matematik och/eller motsvarande teknologi som väsentliga delar. Utöver 60 högskolepoäng i grundläggande fysikaliska ämnen utgör de särskilda behörighetskraven minst 60 högskolepoäng i kurser av omedelbar betydelse for astronomi och astrofysik. Dessa kan vara kurser inom astronomi eller andra fysikaliska ämnen, eller i teknologiska ämnen (exempelvis rymd- eller reglerteknik). Av dessa 120 högskolepoäng ska minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. I de grundläggande kurserna ska ingå ett examensarbete motsvarande minst 30 högskolepoäng.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. 

För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom astronomi och astrofysik tas i beaktande.-

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav
•    Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter
•    En bakgrund inom astronomi samt kunskaper inom programmering är meriterande..

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:
1.    Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
2.    Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
3.    Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4.    Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. An-sökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/355
Kontakt
  • Oscar Agertz, universitetslektor, +46-46-2221576,oscar.agertz@fysik.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46-46-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-04-21

Tillbaka till lediga jobb