Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Musikhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Musikhögskolan i Malmö söker en postdoktor i musikpedagogik med inriktning mot praktiknära skolforskning.

Musikpedagogik är ett brett forskningsområde. Anknytningen till Lunds universitet innebär många fördelar, inte minst för forskningens möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten. Musikhögskolan i Malmö erbjuder en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid skolan ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Vetenskapliga och konstnärliga perspektiv har en koppling till grundutbildningen, och forskningsämnet musikpedagogik har en empirinär inriktning. Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll. Den musikpedagogiska forskaravdelningen har som uppdrag att bedriva musikpedagogisk forskning i bred mening samt att ge bidrag till utvecklingen av ämneslärarutbildningens ämnes-, och allmändidaktiska forskning. Innehållsligt är det viktigt att betona de globala, samhälleliga, institutionella, sociala, historiska och diskursiva förhållanden inom vilka bildning, utbildning, undervisning, lärande och yrkesutbildningen av lärare blir till. Kopplingen till lärarutbildningen innebär att den musikpedagogiska forskningen också ska ge utbildningsvetenskapliga bidrag till musiklärarprofessionens kunskapsutveckling. Anställningen som postdoktor med inriktning mot praktiknära skolforskning är ett led i arbetet med att utveckla och förbättra musikundervisningen utifrån professionens egna behov av kunskap om lärande och undervisning i musik. 

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer för det första att bidra till att utveckla forskningsstrategin vid Musikhögskolan i Malmö genom att fortsätta det påbörjade arbetet med att skapa gemensamma forskningsmiljöer där utarbetandet av forskningsinfrastrukturer, i samverkan mellan skola, lärarutbildning och forskning, står i förgrunden.  I det sammanhanget förväntas postdoktorn genomföra forskningsprojekt där samtliga involverade känner ägandeskap för processen och är beredda att ta till vara resultaten. Det finns också stora möjligheter att utveckla egna forskningsfrågor, teorier och metoder inom ramen för forskningsstrategin men även bidra till uppkomna arbetsuppgifter inom satsningen på praktiknära skolforskning.

Arbetsuppgifterna omfattar främst forskning inom det prioriterade området praktiknära skolforskning och därigenom medverkan i utvecklingen av den praktiknära skolforskningsmiljön, men även handledning av examensarbeten och medverkan i kurser främst inom det utbildningsvetenskapliga och ämnesdidaktiska området. Medverkan i utvecklingen av den praktiknära skolforskningsmiljön kan innebära deltagande i och ansvar för interna och externa forskningscirklar och seminarier samt för forskningskommunikation i olika format som t ex konferenser och webbplattformar.

Behörighet
Behörig till postdoktorandanställning i musikpedagogik, inriktning mot praktiknära skolforskning är den som avlagt doktorsexamen i musikpedagogik eller motsvarande. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Övrigt krav är mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande kommer särskild vikt att läggas vid postdoktorns förmåga att utveckla och genomföra forskning inom området praktiknära skolforskning. Därutöver är den pedagogiska förmågan samt förmågan att leda forskningsprojekt meriterande, liksom förmåga att arbeta kollaborativt i tvärvetenskapliga nätverk. Därtill förväntas den sökande ha erfarenhet av att arbeta med praktiknära skolforskning.

Bedömningskriterier
Bedömningskriterierna baseras på förmågan att utveckla och utföra högkvalitativ forskning relevant för området praktiknära skolforskning. I tillägg bedöms också pedagogisk erfarenhet och förmåga. Sökande förväntas visa, kommunicera och dokumentera sin forskningskapacitet genom hög kvalitet på doktorsavhandling och andra publikationer.

Bedömningskriterier:
• Forskningsplanens relevans och styrka,
• relationen mellan forskningsplanen och det arbete som förväntas bedrivas (se arbetsuppgifter och forskningsstrategi),
• kvalitet i och relevans av tidigare utförd forskning, i relation till praktiknära skolforskning,
• pedagogisk kompetens och undervisningserfarenhet inom ämnen som är relevanta för institutionen.

Instruktion för ansökan
Ansökan ska innehålla:
1. Undertecknad kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst beaktas i tillsättningsärendet.
2. Meritsammanställning, referenser samt bilagor av de betyg och övriga handlingar som åberopas.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten (max 3) som åberopas.
4. Särtryck (motsvarande) av vetenskapliga arbeten enligt punkt 3.
5. En forskningsplan (högst 3000 ord) tänkt att kunna genomföras under två år inom anställningen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till minst två år max tre år enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens. Postdoktorn som anställs förväntas bo eller flytta till regionen.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/472
Kontakt
  • Anna Houmann, professor, anna.houmann[at]mhm.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-20
Sista ansökningsdag 2023-04-16

Tillbaka till lediga jobb