Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil

Europas skogar är högt värderade för träproduktion, bevarande av biologisk mångfald och begränsning av klimatförändringar, bland många andra tjänster. De utsätts också för allt större påfrestningar på grund av det förändrade klimatet. Det är en enorm utmaning för forskarsamhället att ta reda på hur man bäst ska förvalta dessa skogar för att försöka uppfylla de många krav som samhället ställer på dem, samtidigt som man anpassar sig till klimatpåfrestningarna. I detta doktorandprojekt kommer du att hjälpa till att möta denna utmaning. Du kommer att utveckla och tillämpa skogsmodelleringsteknik för att förbättra vår förståelse av potentialen hos olika skogsförvaltningsalternativ och alternativ för återskapande av skogarna på hela kontinenten. För att uppnå detta kommer du att bli en del av ett betydande team av forskare inom Lund och i hela Europa. Du kommer att ingå i två nya stora europeiska projekt med kompletterande mål, FORWARDS och WildE (https://www.inrae.fr/actualites/lancement-du-projet-horizon-europe-wilde), som omfattar cirka 30 partnerinstitutioner från hela Europa, vilket gör att du kan utveckla ett omfattande nätverk. Genom dessa projekt kommer dina resultat att kunna påverka den europeiska skogspolitiken. Du kommer också att bli en del av forskningsplattformen BECC, ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet, som samlar över 250 forskare som arbetar med ämnen som rör biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Studenten kommer att utveckla och tillämpa den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS i samarbete med andra forskare som för närvarande utvecklar banbrytande nya möjligheter att representera skogar på europeisk nivå. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta modellutveckling, utveckling av experimentella protokoll, genomförande av relaterade simuleringar och analyser samt ledning av skrivandet av peer-reviewed artiklar, rapporter och resultat baserade på resultaten. Exakta ämnen och arbetsplaner kommer att överenskommas i diskussion med handledarna, med flexibilitet beroende på studentens intresse, men de kommer att utvecklas inom ramen för ForestPaths och WildE-projekten, vilket innebär att relevanta milstolpar och leveranser inom projekten ska uppfyllas. Deltagande i nationella och internationella möten och workshoppar med anknytning till ovanstående förväntas, liksom att utföra relaterad administration och kommunikationsverksamhet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för naturgeografi och ekosystemvetenskap uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav:

Forskningsarbete av hög kvalitet (t.ex. Master- eller kandidatuppsats) som visar att du har stor potential som forskare.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Nivå av ämneskunskaper om skogsbruk, skogsekologi och skogens ekofysiologi.
 • Förmåga att utveckla datakoder.
 • Kvaliteten och nivån på tidigare forskningsarbete.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev (högst 2 sidor) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Ladda inte upp hela avhandlingar eller publikationer.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/728
Kontakt
 • Thomas Pugh, +46462220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-03-29

Tillbaka till lediga jobb