Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lund är strategiskt placerat, nära kontinenten, och är värd för stora nationella och europeiska forskningsinfrastrukturer, såsom MAXIV Laboratory och European Spallation Source (ESS). Medicinska fakulteten kan inom området precisionsmedicin och diagnostik erbjuda attraktiva miljöer, i samarbete med Lunds tekniska högskola, Naturvetenskapliga fakulteten och den Regionala universitetssjukvården, ett brett spektrum av medicinska specialiteter och sjukdomsområden samt högteknologisk infrastruktur, datorresurser med hög kapacitet, stora biobanker, samt nätverk och supportprogram för karriärutveckling.

Den aktuella utlysningen som biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) vänder sig till forskare som är tidigt i karriären och har internationell forskningserfarenhet. Anställningen kommer att vara placerad vid Medicinska fakulteten och knuten till Wallenberg Center for Molecular Medicine (WCMM) vid Lunds universitet. Institutionstillhörighet bestäms i samband med tillsättningen. Anställningen är tidsbegränsad till fem år med möjlighet till befordran till tillsvidareanställning som universitetslektor.

Bakgrund
Datadriven livsvetenskap (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människans hälsa och de globala ekosystemen. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för  datadriven livsvetenskap  (DDLS) har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige. Programmet har 3,1 miljarder SEK i finansiering (ca 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras, 210 postdoktorer anställas, och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Gruppledarna, DDLS fellows, kommer att rekryteras till de 11 deltagande lärosätena/organisationerna, men blir också del av ett nätverk inom det nationella DDLS-programmet koordinerat av SciLifeLab. DDLS-programmet omfattar fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik, samt smittspridning och infektionsbiologi. För mer information, se www.scilifelab.se/data-driven.

Under år 2022 och 2023 har 20 unga DDLS fellows rekryterats till programmet och vi söker nu ytterligare 19 gruppledare. Varje DDLS fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, avsett att täcka 5 år av egen lön och andra resurser, såsom två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Anställningarna som fellows/gruppledare är tidsbegränsade med möjlighet till befordran och tillsvidareanställning vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen med oss?

 Ansök nu!

Till Lunds universitet söker vi en biträdande universitetslektor i datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik

Datadriven precisionsmedicin och diagnostik omfattar dataintegration, analys, visualisering och datatolkning för patientstratifiering, upptäckt av biomarkörer för sjukdomsrisker, diagnos, läkemedelsrespons och övervakning av hälsa. Forskning inom precisionsmedicin förväntas använda befintliga starka tillgångar i Sverige och utomlands, såsom molekylära data (t.ex. omics), avbildningstekniker, elektroniska hälso- och sjukvårdsdata, longitudinella patient- och befolkningsregister och biobanker.

Ämnet avser forskning inom det breda området precisionsmedicin och diagnostik med en stark beräkningsprofil. Det övergripande syftet är att ämnesområdet ska leda till innovativ utveckling och/eller användning av nya datadrivna metoder baserade på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker.

Arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn förväntas initiera och upprätthålla ett starkt datadrivet forskningsprogram i synergi med pågående preklinisk och klinisk forskning inom området precisionsmedicin vid fakulteten.

Anställningen innefattar främst forskning och handledning på forskarnivå. Upp till 20% av anställningen kan ägnas åt undervisning vid fakulteten på olika nivåer, så att behörighet för befordran till universitetslektor kan uppfyllas inom fem år.

Det förväntas också ett aktivt deltagande i nätverk och utbytesprogram inom lokala och nationella DDLS-Fellow, Science for Life Laboratories, samt WCMM-program vid Lunds universitet. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 a§ är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor gått ut.

Även den som avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Befordran
En biträdande universitetslektor som är anställd enligt 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor vid högskolan om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor och vid prövning bedöms lämplig för sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan bestämt ska tillämpas. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.medicin.lu.se/lfn.

Ansökan inges till fakultetskansliet senast sex månader innan anställningen upphör.

Bedömningsgrunder
Vi förväntar oss att den framgångsrika kandidaten blir en av de framtida forskningsledarna vid den medicinska fakulteten inom datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik. Vi söker högt motiverade individer med dokumenterad internationell forskningserfarenhet, en visad potential för kreativitet och en hög grad av kompetens inom området, till exempel inom beräkningsbiologi, matematisk modellering och simuleringar, bioinformatik inklusive storskaliga datamängder. Kandidaten kommer att utvärderas med hänsyn till: 1) Vetenskaplig kompetens, 2) Undervisningsmeriter, och 3) Ledarskapsfärdigheter.

Särskild vikt kommer att läggas på vetenskaplig kompetens i ett internationellt sammanhang. Betoning kommer dessutom att läggas på kandidaternas personliga lämplighet och kandidaternas potential att befordras till universitetslektor inom den stipulerade tidsramen. Specifika bedömningskriterier ges nedan:

1) Vetenskaplig kompetens
Den sökande bör ha utfört självständig forskning inom området, resulterande i publikationer på hög vetenskaplig nivå och ha anslag som erhållits i stark konkurrens. Ett nytänkande vetenskapligt synsätt är särskilt meriterande. Flera års forskning i en internationell miljö utanför Sverige är en mycket stark merit.

2) Undervisningsmeriter
Ytterligare meriter är pedagogiska färdigheter inom planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination.

3) Ledarskapsfärdigheter
Utvärderingen kommer görs på grundval av dokumenterade administrativa färdigheter, inklusive ledarskap, forskningshandledning, förmåga att planera, utveckla och driva forskargruppen, samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den
förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen och Lunds universitets
anställningsordning, se www.medicin.lu.se/lfn

Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Vicedekan David Gisselsson Nord, tel: +46 73 391 40 36,
e-post: David.Gisselsson_Nord@med.lu.se

eller

Dekan Kristina Åkesson, tel +46 46-222 80 84,
e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman,
 tel +46 46 222 44 10, Robert.Norrman@med.lu.se

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2023-10-15.
Ansökanredovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1203
Kontakt
  • Vicedekan David Gisselsson-Nord, +46733914036
  • Dekan Kristina Åkesson, +46462228084
  • Rekryteringshandläggare Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-07-15
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb