Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektet

Digitaliseringen av offentlig administration syftar till att främja effektivitet, minska byråkrati, och öka kommunikationen mellan medborgare och styrande myndigheter. Digitaliseringen av offentlig administration har underlättat möjligheten för medborgare med medelgod digital kompetens och läsförståelse, stabila sociala, personliga, och ekonomiska förhållanden att utöva sina medborgerliga rättigheter (t.ex. att fylla i och sända in skattedeklarationen). Detta är dock inte alltid sant för medborgare som befinner sig i en sårbar situation (t.ex. låg inkomst, plötslig död av en närstående, låg digital kompetens, sjukdomsfall) som medför att de inte alltid förmår att självständigt bruka digital teknologi. Trots att det idag existerar en riklig forskning som adresserar kommunikation och kulturvetenskapliga perspektiv om digital exklusion, likväl som offentliga policies som syftar till att motverka detta så finns fortfarande brister i den offentligrättsliga regleringen om administrativ sårbarhet (”administrative vulnerability”), det vill säga oförmåga att utöva rättigheter på jämlika grunder. Vi vet lite om hur administrativ sårbarhet påverkar medborgares rättsliga möjligheter, hur den offentliga administrationen fallerar dem, samt hur man kan förbättra situationen.

Den huvudsakliga forskningsfrågan för projektet är därför:

Hur bör en välfärdsorienterad stat ta hänsyn till administrativ sårbarhet i kontexten av digitaliseringen av offentlig styrning och automatiserat beslutsfattande i offentlig förvaltning?

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet och att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i rättssociologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet rättssociologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning Högskoleförordning (1993:100). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Forskningsplan samt tidigare uppsatser och publicerat material i rättssociologi eller näraliggande ämnen inom samhällsvetenskap eller juridik, är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Projektet involverar vidare studier av både nordiska rättskällor och rättspraktiker i Norden, varför utbildning i, eller ett starkt intresse för svensk eller nordisk rätt kommer vara av stor vikt.

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är av stor vikt.

Då forskarstudier i rättssociologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom kunskaper engelska i både tal och skrift. I och med att projektet skall behandla empiriskt material på ett skandinaviskt språk är även goda kunskaper i något sådant språk meriterande.

Bedömningen kommer vidare ta hänsyn till följande önskvärda förmågor:

Utbildning inom, eller starka intressen i, den svenska eller nordiska rättstraditionen av relevans för forskningsprojektet.

Intresse i den pågående debatten om ojämlikhet, automatiseringen och datafieringen av offentliga tjänster och digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Utbildning inom kvalitativa empiriska metoder och komparativ socio-legal forskning eller vilja att förvärva sådana kunskaper.

Mycket goda kunskaper i engelska, särskilt i skriftspråk.

Vilja och förmåga att jobba självständigt likväl som i forskningsteam.

Goda sociala, kommunikativa och interpersonella förmågor där kunskaper i visuell- och sociala mediekommunikation är ett plus.

Projektet fokuserar på en skandinavisk kontext varför språkkunskaper i skandinaviska språk kommer att betraktas som en särskild tillgång.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig år sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Den anställde förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön samt bör räkna med institutionstjänstgöring upp till 20 procent, främst undervisning men även andra uppgifter kan förekomma.

Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska men särskilda krav på språkfärdigheter i svenska gäller enligt projektbeskrivningen. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i rättssociologi finns tillgänglig på:

Doktorandhandboken | Rättssociologiska institutionen (lu.se)

 Ansökan ska innehålla

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 2 sidor, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i rättssociologi, vid Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet;
 • uppsats motsvarande sammanlagt minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i rättssociologi eller ämne som bedöms likvärdigt och andra relevanta publikationer. Om uppsatsen är skriven på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska bifogas en sammanfattning på max 1 000 ord där metod, teori, resultat/analys framgår;
 • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i rättssociologi; examensbevis och betyg på svenska eller engelska; en kortfattad forskningsplan om max 13 000 tecken exklusive referenser på engelska som kan utföras inom ramen för det större forskningsprojekt inom vilket doktorandtjänsten skall äga rum. (Vulnerability in the Automated State). En summering av den övergripande forskningsplanen kan fås genom att maila Jannice Käll på jannice.kall@soclaw.lu.se.
 • namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner;
 • övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.

Bedömning av sökande görs på ovanstående punkter och topprankade kandidater kommer att kallas till intervju.

Villkor

Masterexamen ska ha avlagts senast på dagen för ansökningstidens utgång. Tidsbegränsad anställning på fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningen som doktorand ska tillträdas 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

Mer om oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1285
Kontakt
 • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, anna.melin@sam.lu.se
 • Jannice Käll, projektledare, jannice.kall@soclaw.lu.se
 • Ida Nafstad, studierektor på forskarutbildningen, ida.nafstad@soclaw.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-04-19
Sista ansökningsdag 2023-05-14

Tillbaka till lediga jobb