Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

LU Text Agenda 2030
Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. För mer information om programmet se: Excellence Programme for Sustainable Development | Sustainability Forum (lu.se)

Särskild ämnesbeskrivning
Globala värdekedjor är grundläggande i dagens ekonomi och står för 50 % av den globala handeln och har enorma sociala och miljömässiga effekter. Detta projekt tar alltså upp ett kritiskt men hittills försummat krav för Agenda2030, nämligen övergången från globala värdekedjor till cirkulära försörjningskedjor, varvid de sistnämnda är designmässigt restaurerande och regenerativa. Vi undersöker spänningar som är inneboende i en sådan förändring som rör i) linjär kontra cirkulär affärslogik, ii) processer som leds uppifrån och ned av dominerande företag kontra lokala och inkluderande processer nerifrån och upp, och iii) policymixar på flera nivåer som skiftar från avregleringar och låga skatter som stöder globala värdekedjor till reglering och styrningsmekanismer som tar hänsyn till miljömässiga och sociala effekter. Därför är det övergripande syftet med projektet att generera kunskap för övergången från globala värdekedjor till cirkulära försörjningskedjor i flera nivåer av lokala, regionala, nationella och globala system.

Detta är viktigt eftersom transformativa initiativ ofta utformas och studeras med begränsat fokus på olika nivåer av interaktioner mellan aktörer inom lokala, regionala, nationella och globala system. Motsvarande begränsningar finns avseende de potentiella lokala och globala återverkningarna. Dessutom kan globala värdekedjor och stora företag påskynda övergången men med risken för opportunism och demokratiska brister. Vi använder våra nätverk inom industrin och med beslutsfattare på regional, nationell och EU-nivå. Genom att involvera nyckelintressenter skapar vi starkt genomslag och stärker Lunds universitets roll som kunskapsdrivare ytterligare.

Till denna tjänst söker vi en post-doc som kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team med två andra post-docs samt docent Markus Grillitsch (Institutionen för humangeografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten), professor Fredrik Nilsson (Institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola), och professor Sylvia Schwaag Serger (Institutionen för ekonomisk historia, Ekonomihögskolan). Denna tjänsten är placerad på institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och handleds av Markus Grillitsch. Du och de andra postdoktorerna kommer bidra med kompletterande kompetenser relaterade till globala värdekedjor, cirkulära försörjningskedjor, globala produktionsnätverk, regional och industriell dynamik, styrning på flera nivåer samt policy.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorandtjänst är att bedriva forskning. Undervisnings- och administrativa uppgifter ingår upp till högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna inkluderar:
•    Forskningssamverkan inom ämnesområdet 
o    Samskapande av teoretiska och analytiska ramverk
o    Samskapande av forskningsmetodik
o    Utföra empirisk forskning
o    Gemensamt skriva och publicera vetenskapliga artiklar
•    Handledning av examensarbeten och doktorander
•    Aktivt söka externa forskningsmedel
•    Samverkan med industrin och samhället i stort
•    Undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå 
•    Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter

Behörighet
För anställning till en postdoktorandtjänst krävs att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom anställningens ämne, avlagd senast tre år före sista ansökningsdag. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:
•    Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
•    Goda publiceringsresultat inom området ekonomisk geografi

Bedömningsgrunder och andra kvalifikationer
Detta är en karriärutvecklingstjänst främst inriktad på forskning. Tjänsten är tänkt som ett första steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskarkvalifikationer och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsförmåga inom ämnet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
•    God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet.
•    Förmåga att arbeta i forskarlag och bedriva forskningssamverkan.

Övriga meriter
•    Beprövad erfarenhet av att samarbeta med samhällsaktörer (företag, beslutsfattare).
•    Pedagogisk förmåga

Hänsyn ska också tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Anställningen är tidsbegränsad till tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal: Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. 

Så här söker du
Ansökan ska vara skriven på engelska och sammanställd i en PDF-fil som innehåller:
•    Résumé/CV, inklusive en lista över publikationer,
•    En allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen, inklusive en beskrivning och diskussion om hur detta kompletterar och stärker projektets målsättning (max 3 sidor),
•    Kopia av doktorsexamensbeviset, och andra relevanta intyg/betyg.
•    Kontaktinformation till minst två referenser (används för kandidater som kallas till intervju).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1295
Kontakt
  • Natalie Nyman, HR-partner, natalie.nyman@sam.lu.se
  • Markus Grillitsch, Universitetslektor, markus.grillitsch@keg.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb