Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella masterprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

Civilrätt

Ämnesbeskrivning 

Civilrätten består av rättsnormer som reglerar förhållanden mellan privata rättssubjekt och sådana rättsförhållanden mellan offentliga och privata rättssubjekt som grundar sig på frivilliga rättshandlingar. Till civilrätten hör framför allt familjerätt inklusive successionsrätt, förmögenhetsrätt, delar av associationsrätten, samt delar av arbetsrätten. Ämnet begränsar sig i stort till att avse i Sverige gällande rätt, vare sig denna har ett nationellt, nordiskt, europeiskt eller ett vidare internationellt ursprung.

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning och examination i civilrätt inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar. I arbetsuppgifterna ingår också att undervisa på juristprogrammets grund- och fördjupningskursnivå, att handleda och examinera examensarbeten och kandidatuppsatser och att undervisa inom ramen för fakultetens masterprogram samt att handleda doktorander. Undervisningen sker på såväl svenska som engelska. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att aktivt verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer.

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander, övriga medarbetare och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö samt bidra till fakultetens övriga verksamhet, såsom att ta på sig förtroende- och ledningsuppdrag. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt bedriva forskning och medverka till en utveckling av forskningsmiljön i civilrätt.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamheten
 • Kvalificerad erfarenhet av att utveckla och genomföra distans- eller ”flipped classroom”-utbildning som huvudsakligen bygger på videoinspelat material, är ett krav

Goda ämneskunskaper i svensk civilrätt är ett krav. Detta inkluderar svensk rätt som har ett nordiskt, europeiskt eller internationellt ursprung.

Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska.

Särskild vikt kommer att fästas vid:

 • Bred ämnesmässig kompetens
 • Bred undervisningserfarenhet
 • Erfarenhet av kursansvar på grund- eller avancerad nivå
 • Kreativitet och visad innovativ förmåga avseende utveckling av kurser, lärandemoment eller läromedel

Vikt kommer också att fästas vid:

 • Förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel
 • Dokumenterade internationella forsknings- och undervisningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forsknings- och undervisningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer

Vid lika meriter i övrigt ska pedagogisk skicklighet värderas framför skicklighet inom andra områden.

Anvisningar för ansökan 

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska utformas i enlighet med följande mall (för akademisk meritportfölj, innehållande beskrivningar av meriter, se länk och innehålla följande:

 • Personligt brev
 • Kortfattad curriculum vitae (CV)
 • Beskrivning av vetenskapliga meriter med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen, forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenheter och meriter)
 • Fullständig publikationslista
 • Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga 5 vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. De åberopade 6 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns
 • Beskrivning av pedagogiska meriter med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
 • Beskrivning av meriter rörande ledarskap och administration med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av administrativa erfarenheter och ledningsuppdrag)
 • Beskrivning av meriter rörande samverkan med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av insatser och åtaganden rörande samverkan)
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Villkor 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2489
Kontakt
 • Helena Josefsson, kanslichef, +46462221095
 • Ulf Maunsbach, prefekt , +46462221120
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-08-14
Sista ansökningsdag 2023-10-23

Tillbaka till lediga jobb