Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för Förbränningsfysik är en del av Fysiska Institutionen vid Lunds universitet. Verksamheten är internationellt etablerad och omfattar såväl fundamentala som tillämpade studier. Den bedrivna forskningen är främst fokuserad på utveckling och tillämpning av beröringsfria mätmetoder för studier av reagerande flöden. Utrustningsmässigt tillhör forskningsavdelningen de bästa i världen inom denna disciplin. Forskningen kring termisk rusning i Li-jon batterier sker i nära samverkan med forskargrupper vid Institutionen för Energivetenskaper, i synnerhet avdelningen för Fludidynamik som avser att med avancerade beräkningsmetoder modellera den termiska rusningen. Samarbete finns även med avdelningen för Brandteknik vid Institutionen för Bygg- och miljöteknologi. Forskningen i sin helhet sker i nära samarbete med partners i industrin och vid andra lärosäten.

Arbetsuppgifter

Syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla experimentell metodik för studier av batterier i termisk rusning och den ventileringsprocess som följer. Fokus ligger på användning av laserdiagnostik för att bestämma egenskaper som gassammansättning, temperatur och partikelhastighet vid ventilering av batteri i termisk rusning. I huvudsak kommer forskningen att ske kring de Li-jon batterier som är i kommersiell användning idag, men även nya batteriteknologier kan studeras. 

Arbetsuppgifterna involverar alla experimentella studier av battericeller: 

 • Studier av olika metoder som triggar den termiska rusningen och utvärdering av skillnader i gasventilering från olika metoder
 • Karaktärisering av ventilering av gaser och partiklar med hjälp av laserdiagnostik
 • Komplementära studier med andra metoder som under projektets gång identifieras som lämpliga
 • Studier av battericeller av olika katodkemi och vid olika laddningsgrad

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet. Nära samarbete kommer att ske med forskargruppen vid Energivetenskaper som kommer att arbeta med modellering av battericeller i termisk rusning

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav 

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete och förmåga till skickligt laboratoriearbete är ett krav.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. 
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Önskvärda meriter

 • Kunskap och praktisk erfarenhet inom optik, experimentell laserdiagnostik eller spektroskopi. 
 • Kunskap om Li-jon batterier.
 • Kunskap i kemi och reaktionskinetik i gasfas.
 • Erfarenhet av att efterbehandla och analysera experimentella data. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här ansöker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning om arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Du förväntas också besvara ett antal urvalsfrågor som ett första steg i denna rekryteringsprocess. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1789
Kontakt
 • Elna Heimdal Nilsson, elna.heimdal_nilsson@fysik.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-07-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb