Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer i hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på hållbar och näringsrik mat för framtiden.
Samarbeten med industri, råvaruproducenter och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Flera kända innovationer inom livsmedel har sitt ursprung på institutionen, bland annat Oatly och Proviva.

Institutionen för livsmedelsteknik bedriver forskning inriktad på livsmedelsteknik, nutrition och formuleringsteknik. Formuleringsteknik beskriver relationen mellan sammansättning, struktur och kvalitet för komplexa system som är relevanta för livsmedel, farma och andra jämförbara konsumtionsprodukter.

Projektbeskrivning
Projektets titel är "Den inkapslande matrisens funktionalitet för frystorkning av Lactobacillus kulturer". Studien syftar till att identifiera kritiska faktorer för mikrobiologisk viabilitet och probiotisk funktionaliteten hos Lactobacillus-stammar efter konservering och lagring med hjälp av frystorkning processteknik med fokus på utformningen av inkapslande matrisen. Den preliminära hypotesen är att iskristallbildningen bör vara under kontroll och kryo-skyddande komponenters funktionalitet är viktig. Det antas också att bevarandet av det glas tillståndet i fruset tillstånd och i den torkade matrisen är fördelaktigt för överlevnad och probiotisk funktionalitet samt att eventuell fasseparation i en komplex kryo-skyddsmedel formulering kan påverka stabiliteten. Det har ofta observerats att komplexa frystorkningsformuleringar förbättrar frystorkade bakteriekulturers stabilitet.

Metodiken är fokuserad på matrisens materialegenskaper (kolhydrater, proteiner, lipider och salter). Det inkluderar SEM och tomografi för karakterisering av den yttre strukturen. Dessutom att Raman konfokalmikroskopi studera fassegregering i materialet. Röntgenkristallografi för att studera amorficitet och kristallinitet. Kalorimetri att studera glas övergångar i materialen. Dessutom kan tekniker såsom Raman-spektroskopi och FTIR också användas för att erhålla ytterligare information.

Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för livsmedelsteknik och avdelningen för teknisk mikrobiologi vid Kemiska institutionen och BioGaia AB. Doktorandprojektet kommer att arbeta nära tillsammans med en annan doktorand med inriktning på mikrobiologi i det parallella projektet på tillämpad mikrobiologi.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

I doktorandprojektet kommer det också att ingå samverkan i en plattform för tillverkning av probiotiska bakterier, i vilken samverkan sker mellan Institutionen för livsmedelsteknik, avdelningen för teknisk mikrobiologi och BioGaia.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller
 • examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.

Även sökande som förväntar sig att avsluta sin examen före 1.7.2018 kan accepteras som sökande. Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Förmåga att samverka i ett större projekt en den egna doktorand projektet.
 • Praktisk erfarenhet av analytiska metoder och processtekniker med relevans för projektet.
 • Utbildning i yt- och kolloidkemi, furmuleringsteknik, och materialkemi.
 • Erfarenhet av programmering och dataanalys.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till relevanta referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/711
Kontakt
 • Björn Bergenståhl, professor, +46 46 222 83 10, bjorn.bergenstahl@food.lth.se
Publicerat 2018-03-07
Sista ansökningsdag 2018-04-05

Tillbaka till lediga jobb