Lunds universitet, Samhällsveten fakulteten, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Anställningen är knuten till forskningsprojektet Omsorgsgörande mellan generationer: En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv (Vetenskapsrådet, 2018-01053), som leds av docent Sara Eldén. Utgångspunkten för projektet är att vi i Sverige idag ser förändringar i hur omsorgs görs och organiseras mellan generationer: mor- och farföräldrar engagerar sig mer i sina vuxna barns och barnbarns omsorgsvardag, och vuxna barn tar ökat ansvar för mor- och farföräldragenerationens omsorg. Omsorgen är i hög grad ett fortsatt könat ansvar, men även klassposition och etnicitet/migration har betydelse för omsorgsgörandets praktik. I projektet kommer mor- och farföräldrar, vuxna barn och barnbarn att intervjuas med hjälp av olika former av innovativa kvalitativa metoder. Här kan du läsa mer om projektet, och du är också välkommen att kontakta Sara Eldén (sara.elden@soc.lu.se) för mer information: https://www.soc.lu.se/forskning/forskningsprojekt/omsorgsgorande-mellan-generationer

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra ett omfattande fältarbete inom ramen för forskningsprojektet Omsorgsgörande mellan generationer, bestående av innovativa kvalitativa intervjuer. Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön, samt i projektgruppens möten. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska, men eftersom intervjuer i projektet ska genomföras på svenska är det ett krav att den sökande väl behärskar det svenska språket.

Anställningen som doktorand ska tillträdas 2019-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i sociologi finns tillgänglig på: https://www.soc.lu.se/forskning/forskarstudier/handboken

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande
(1) har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och (2) bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS 2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1) avlagt examen på avancerad nivå,
2 ) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i sociologi har den som avlagt examen på avancerad nivå i sociologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i sociologi eller motsvarande.

Bedömningsgrund
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten, samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i sociologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

I bedömningen för denna anställning kommer särskilt vikt läggas vid: 
• metodologisk skicklighet vad gäller kvalitativ forskning, särskilt intervjuer och etnografi;
• vetenskaplig skicklighet inom för projektet relevanta forskningsområden (familje- och omsorgsforskning, genus, intersektionalitet); 
• personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom självständighet, ansvarstagande och förmåga att samarbeta i grupp.

Den som kommer i fråga för anställningen är den som av meriter, skicklighet och personliga egenskaper bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av forskningsprojektet. Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. Intervjuerna kan komma att kompletteras med arbetsprov.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla:
• ett introduktionsbrev på svenska, omfattande max 2 500 ord, som innehåller 1) en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en motivering till varför du söker forskarutbildningen i sociologi, vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet; 2) en beskrivning av varför du är intresserad av och anser dig ha kompetens för att arbeta i projektet Omsorgsgörande mellan generationer; 3) en skiss för hur du skulle vilja utforma ditt avhandlingsarbete i relation till projektet.
• en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i sociologi;
• examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
• uppsats eller uppsatser på svenska eller engelska motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng i sociologi eller ämne som bedöms likvärdigt;
• namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner;
• övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning

Villkor Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/614
Kontakt
  • Sara Eldén, Projektledare, +46 46 222 0436, Sara.Elden@soc.lu.se
  • David Wästerfors, Studierektor forskarutbildningen, +46 46 222 8203, David.Wasterfors@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, +46 46 222 93 66
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Zurück zu Stellenangeboten