Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Forskarskolan kommer att ha minst 12 doktorander, fördelade på LU:s alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i forskarskolans tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser samt andra aktiviteter som seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Mer information om forskarskolan finns här:https://www.sustainability.lu.se/agenda-2030-graduate-school

Den aktuella utlysningen avser en doktorandtjänst med placering vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH. Institutionens forskning med relevans för Agenda 2030 rör bland annat livet i offentliga platser; rum för rituella kulturyttringar; hållbar dagvattenhantering; konsumtionens territorier; digitala designmetoder; återbruk av byggnader och miljöer; utomhusbelysning och andra miljöfaktorer som stödjer fysiskt aktiva transporter i staden; upplevelse av biologisk mångfald och kulturella eko-systemtjänster; solenergiproduktion, dagsljus och solljus i stadsmiljöer; bruka-inflytande vid återuppbyggnad efter katastrofer; boendegemenskap för integration; organiserat självbyggeri etc.

Ämnesbeskrivning
Ett av målen inom Agenda 2030 är Hållbara städer och samhällen. Allt fler människor växer upp, arbetar och lever sina liv i städer, vilket innebär att urbana områden utgör vardagens livsmiljö för många. Globala utmaningar i form av befolkningstillväxt och urbanisering, klimatförändringar och dess effekter, sociala orättvisor och segregation utgör exempel på konkreta utmaningar som tar sig tydligast uttryck i tätbebyggda områden.

Den fysiska miljöns utformning ägnas allt större uppmärksamhet och styrdokument på olika nivåer betonar betydelsen av omsorgsfullt gestaltade stadsrum. Miljöfaktorer spelar en avgörande roll för människors välbefinnande. Likaså är miljöns utformning i urbana såväl som rurala sammanhang avgörande för ekologiskt hållbar utveckling, biologisk mångfald och anpassning till klimatförändringar.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl självständigt bedrivna forskarstudier som deltagande i forskarutbildningskurser. Medverkan i undervisning och annat institutionsarbete kan ingå i tjänsten, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för arkitektur uppfyller den som:

 • har minst 120 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet samt nödvändiga språkkunskaper inom svenska eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Examen på avancerad nivå i arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller motsvarande fullföljd nationell eller internationell utbildning.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömning av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Kunskaper och erfarenheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Vid bedömning av lämplighet värderas särskilt erfarenhet av arbete eller studier med relevans för hållbara livsmiljöer.
 • Internationella erfarenheter är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra års heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen samt en projektbeskrivning med en tentativ forskningsfråga och en plan som beskriver ditt tänkta doktorandprojekt. Projektets relevans för Agenda 2030 och hållbara livsmiljöer samt på vilket sätt projektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund ska framgå av beskrivningen. Vi välkomnar projektidéer med praktiknära och/eller tvärvetenskaplig ansats, gärna med relation till en eller flera av institutionens forskningsinriktningar. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Som ett första steg i ansökningsprocessen ombeds du även att svara på urvalsfrågorna.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2055
Kontakt
 • Catharina Sternudd, +46462221535
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-08-09

Tillbaka till lediga jobb