Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

 

Särskild ämnesbeskrivning
Forskarutbildningsämnet är industriell elektroteknik. Inriktningen för denna anställning är mot batteribaserad energilagring som en del av det befintliga elnätet.

Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, elmaskinkonstruktion, reglerteknik, liksom realtidssystem, industriell automation och elektrisk mätteknik. Dynamiken för de system som ämnet fokuserar på är ofta inom den korta tidsskalan 100 ns-100 ms, vilket ställer stora krav på snabbhet i styr- och reglertekniskt avseende. Ämnet kopplar till industriell automation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom industriell elektroteknik är ofta inspirerad av industriella problem.

Ett stort delområde i institutionens forskning är elektrisk fordonsteknik vilket omfattar alla ovan nämnda aspekter med fokus på energiomvandling i elfordon samt laddningstekniker. För det senare är interaktionen med elnätet av särskilt intresse.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning ingår i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Uppgiften fokuserar på användning av batterier från elfordon (i en andra livscykel) för energilagring i stor skala för att på så sätt kunna understödja elnätet. Den snabbt växande marknaden för olika typer av elfordon kommer med tiden att ge upphov till avsevärda mängder fordonsbatterier som inte längre används i fordon men som fortfarande är funktionsdugliga och kan användas för olika typer stöd för elnätet, inte minst i kombination med ökande förnybar energiproduktion (främst sol och vind). En utmaning för att kunna dra full nytta av detta andra liv för batterierna för stöd av elnätet är att hantera den stora variation som dessa batterier kommer att uppvisa avseende nominell spänning, nominell energilagringskapacitet, funktionellt tillstånd, kemisk batteriuppbyggnad etc. Dessutom kommer batterierna ha en mängd olika inkopplingskrav, system för kommunikation and lösningar för kylning.

Ett batteribaserat energistödsystem för elnätet som bygger på uttjänta batterier från elfordon måste kunna hantera den stora variationen av batterityper, så att varje batteri kan utnyttjas på ett optimalt sätt. Detta kräver en kraftelektronisk systemlösning som möjliggör för batterier med olika spänningsnivåer att användas och som kan hantera varje batteri individuellt. Forskningsuppgiften är att utveckla och analysera alternativa lösningar för design av ett sådant energilager, givet den stora variationen av batterier som diskuterats ovan.

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med en industriell partner som har en stark position på världsmarknaden avseende hållbar teknologi för interaktion med elnätet.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning och projektledning inom ämnesområdet.
 • Handledning av examensarbetare och biträdande handledning av doktorander.
 • Vetenskapligt författande och publicering av rapporter, tidskriftspapper och konferensbidrag till nationella och internationella konferenser, såväl för en högst vetenskaplig publik som för en mer praktisk inriktad elektromekanisk branschpublik.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Undervisning och kursutveckling på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av kraftelektronisk design och styrning.
 • Ett existerande internationellt nätverk inom området.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av elnätsrelaterade applikationer.
 • Kunskap om tekniker för elfordon.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2623
Kontakt
 • Mats Alaküla, 046-222 92 84
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-07-15
Sista ansökningsdag 2019-08-15

Zurück zu Stellenangeboten