Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Doktoranden kommer att arbeta med ett fyraårigt doktorandprojekt om arbetskraften i småskalig guldbrytning i Burkina Faso. Anställningen är en del av ett större forskningsprojekt “Frontier settlement: Territories of artisan mining labour in Africa” som studerar småskalig guldbrytning och arbetskraften inom sektorn i Burkina Faso, Demokratiska Republiken Kongo (DRC) och Zimbabwe. Projektet finansieras av the Swiss National Science Foundation (SNSF) och är ett samarbetsprojekt med Department of Geography, University of Zürich, University of Zimbabwe, University of Ouagadougou I, och Institut National des Sciences des Sociétés in Burkina Faso, och the Groupe de Recherche Action sur les Conflits et la Sécurité Humaine (DRC).

Doktoranden förväntas formulera sitt eget forskningsfokus i förhållande till Burkina Faso inom ramen för det större projektet. Detta fokus förväntas innehålla något av följande inriktningar (men kan också inkludera ytterligare inriktningar);

- Rekrytering av arbetskraft till småskalig guldbrytning, arbetstagares rättigheter, generell reglering av sektorn i förhållande till pågående formalisering och andra transnationella regelverk och policys kring mineralutvinning

- Formella och informella relationer kring reglering av arbetskraft inom sektorn i förhållande till lokala förhållande, i synnerhet mot bakgrund av den globala värdekedjorna kring guldutvinning och kritik kring dessa.

- Urbaniseringstendenser i förhållande till småskalig guldbrytning

- Den politiska ekologin kring arbetskraftsutnyttjande inom ramen för historiska och samtida guldutvinning

Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med institutionstjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent.

Anställningen förutsätter att innehavaren antas som forskarstuderande i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Information om forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi finns på: www.keg.lu.se/forskning/forskarutbildning/doktorandutbildning-i-samhallsgeografi

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi har den som avlagt examen på avancerad nivå i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav hälften på avancerad nivå. Vidare skall den sökande behärska engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Forskningsplanen, tidigare uppsatser och publikationer, tidigare kvalitativt fältarbete inom ämnet och/eller Burkina Faso och förmåga att tala något av språken som talas i Burkina Faso (Mooré, Dioula. Fulfuldé, Franska) bedöms som viktiga för att bedöma den sökandes förmåga. Förmåga att tala och skriva engelska är ett krav.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
• Ett introduktionsbrev omfattande max 700 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i kulturgeografi/ekonomisk geografi vid Lunds universitet
• Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi
• Examensbevis och betyg
• Uppsats/uppsatser, motsvarande sammanlagt 30 högskolepoäng, på kandidatnivå eller avancerad nivå i kulturgeografi/ekonomisk geografi eller ämne som bedöms som likvärdigt.
• Ett skrivprov på 5-10 sidor på engelska (det kan vara från en akademisk uppsats, en publikation eller en kursuppgift).
• Kortfattad forskningsplan (max 2000 ord inklusive referenser). Planen ska tydligt beskriva hur den planerade forskningen anknyter till projektet som beskrivs i utlysningen.
• Namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner
• Övriga skrifter eller handlingar som är relevanta för anställningen.

Ansökan skall vara på engelska.
 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2306
Kontakt
  • Tomas Germundsson, studierektor forskarutbildning, +46 46 222 8421
  • Muriel Côte, projektansvarig , +46 46
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-18
Sista ansökningsdag 2020-10-31

Tillbaka till lediga jobb