Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

NanoLund är Lunds universitets centrum för nanovetenskap och engagerar 55 forskargrupper inom Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Med fler än 130 forskarstuderande och en årlig omsättning på ca 180 miljoner kronor är vi Sveriges största forskningsmiljö inom nanovetenskap och nanoteknologi.

Vårt mål är att använda nanovetenskap och nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar och vår ambition är att vara ”A Great Place to do Nanoscience”: att vara ett internationellt framstående forskningscentrum som erbjuder utbildning, utmärkta vetenskapliga förutsättningar och god karriärutveckling. Vi gör det genom att vara en öppen och inkluderande forskningsmiljö som erbjuder tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering.

Vi utlyser nu 6 doktorandtjänster inom tre av NanoLunds forskningsområden, materialvetenskap, kvantfysik och nanoenergi. Doktorandtjänsterna utlyses inom forskargrupper vid Lunds tekniska högskola och Naturvetenskapliga fakulteten. Sökande kan ansöka till ett eller flera av projekten i utlysningen.

Doktorandtjänsterna är finansierade genom en kombination av anslag från finansiärer såsom Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, NanoLund, samt programmet EU Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Cofund GenerationNano (GA Nr 945378), som har sin hemvist hos NanoLund.
Alla doktorander kommer att arbeta med spjutspetsforskning inom såväl grund- som tillämpad forskning. I forskarutbildningen ingår vetenskapliga kurser samt kurser för att främja entreprenörskap och innovation samt moment som förbereder inför kommande arbetsliv, inom akademi eller industri. Vi erbjuder en forskningsmiljö som uppmuntrar till samarbete och NanoLund har ett omfattande internationellt nätverk av samarbetspartners inom industri, akademi och myndigheter. Beroende på tjänsten och projektets utformning kan doktoranden komma att genomföra en praktikperiod i industrin eller en myndighet, eller en forskningsvistelse vid ett universitet utomlands.
Forskningsfrågeställningarna för de 6 doktorandtjänsterna beskrivs i detalj under länkarna nedan. Du är välkommen att söka till en eller flera av projekten. Tillsättningen av tjänsterna kommer att göras utifrån angivna kriterier och alla som uppfyller kriterierna uppmanas att söka oberoende av om man kommer från Sverige eller från annat land. Kandidater som inte uppfyller mobilitetskriterierna för finansiering från MSCA Cofund GenerationNano kan anställas med annan finansiering. 

För mer information kontakta Gerda.Rentschler@ftf.lth.se eller besök  https://www.nano.lu.se/

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano

Doktorandtjänster som ingår (se länkar för projektbeskrivningar, forskargruppers profiler, arbetsuppgifter, önskvärda meriter och övrig information)

Epitaxiell växt och karakterisering av energisnåla LED- lampor baserade på förgrenade nanotrådar
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot materialvetenskap (TEFAFF00)

Huvudhandledare: Magnus Borgström

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano/phd-project-energy-saving-leds-based-on-branched-nanowires

Utveckling av tandemsolceller genom att kombinera III-IV halvledarnanotrådar med perovskiter
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot materialvetenskap (TEFAFF00)

Huvudhandledare: Magnus Borgström

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano/phd-project-tandem-solar-cells-combining-nanowires-with-perovskites

Struktur, funktion och modifiering av halvledarnanostrukturytor till atomär skalan
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot synkrotronljusfysik (MNFYSI01)

Huvudhandledare: Rainer Timm

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano/phd-project-surfaces-at-the-atomic-scale

Avancerade röntgenmetoder för fotondetektorer och förnyelsebar energi
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot synkrotronljusfysik (MNFYSI01)

Huvudhandledare: Jesper Wallentin

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano/phd-project-x-ray-methods-for-photon-detection

Spatio-temporala studier av elektronisk excitation och laddningsbärardynamik i molekylära och fasta tillståndets material
Ämne: Doktorand i kemisk fysik (NAKEKF2)

Huvudhandledare: Donatas Zigmantas och Anders Mikkelsen

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano/phd-project-charge-carrier-dynamics-in-molecular-and-solid-state-materials

Koherent ultrasnabb spektroskopi av kvantum nanomaterial
Ämne: Doktorand i kemisk fysik (NAKEKF2)

Huvudhandledare: Tönu Pullerits

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano/phd-project-coherent-ultrafast-spectroscopy   

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Alla doktorander kommer att inkluderas i ett multidisciplinärt och internationellt samarbetsnätverk och praktik i industrin eller en myndighet, eller en forskningsvistelse vid ett universitet utomlands, kan vara en del av arbetet.

Mer information om metoder och specifika arbetsuppgifter för varje tjänst finns på projektsidorna under: https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano

Behörighet
Alla forskarutbildningsämnen har grundläggande och särskilda behörighetskrav. Se ovan för den allmänna studieplanen för doktorandstudier som gäller för varje tjänst och där behörighetskraven framgår.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fysik LTH (TEFAFF00)
Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde. 

Fysik N-fak (MNFYSI01)
Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Kemisk Fysik (NAKEKF2)
Särskild behörighet inom kemisk fysik: Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemi- eller fysikkurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom kemisk fysik, fysikalisk kemi, molekylär fysik eller närbesläktade inriktningar (här: magisterexamen inom fysik,  molekylärspektroskopi, optik eller motsvarande; även grundläggande kunskaper inom kvantmekanik samt erfarenhet inom spektroskopi och dataanalys). Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Krav för alla tjänster

 • Det krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Det krävs att studenten har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriter är listade på varje projekts undersida här:
https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Som anställd doktorand erbjuds du en lön i enlighet med gällande lönenivå inom respektive fakultet/institution, lönen är som lägst 28200. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt de specifika forskningsprojekt du söker till matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Sökande ombeds att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 december 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2362
Kontakt
 • Gerda Rentschler, Program manager, Gerda.Rentschler@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-30
Sista ansökningsdag 2020-08-25

Tillbaka till lediga jobb