Lunds universitet, LTH, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.
Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på institutionen.

Ämnesbeskrivning
Doktorandtjänsten kommer att fokusera mot oxidativ ligninomvandling till användbara kemikalier och bränslen. Inom ramen för tjänsten kommer olika reaktionsbetingelser och reaktorer att undersökas för att öka utbytet till användbara produkter från teknisk lignin.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer inom projektet att huvudsakligen undersöka olika katalysatorformuleringar och analysera de resulterande produkterna från lignin. Utökad karakterisering kommer både att utföras vid avdelningen för kemiteknik, som är värd för Lunds universitets analyscenter för fina partiklar och vid andra avdelningar vid Lunds universitet. Utöver denna typ av rutinanalys söker forskargruppen regelbundet tid vid synkrotronanläggningar för att genomför experiment och karakterisering med denna typ av infrastruktur. Om tillämpligt, så kommer detta att göras även inom detta projekt. Laboratorierna där det dagliga arbetet kommer att genomföras är nyrenoverade och utrustade med nödvändig utrustning. Vidare kommer resurser att göras tillgängliga för att designa och tillverka nya reaktorer för tester.

Forskningen kommer att genomföras i nära samarbete med handledarna, men också med andra forskare och doktorander i gruppen för innovativ processdesign vid avdelningen för kemiteknik och gruppen för ligninforskning (www.lignin.lu.se) vid Lunds universitet. Vidare så förväntas doktoranden att gradvis ta mer och mer ansvar och initiativ för att driva forskningsprojektet framåt, framförallt mot slutet av studierna.
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för kemiteknik uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet från experimentellt arbete inom katalysområdet.
 • Tidigare erfarenhet inom biomassaomvandling.
 • Industriell erfarenhet.
 • God förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
 • Vi letar efter en person som är:
 • nyfiken,
 • målorienterad,
 • strukturerad och uthållig,
 • har analytisk förmåga för problemlösning och 
 • har god självkännedom.
 • Eftersom det förväntas att doktoranden kan undervisa på civilingenjörsprogrammet är det meriterande att kunna kommunicera på svenska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och oberoende, samt hur sökanden genom sin erfarenhet bedöms klara av doktorandstudierna.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2021-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1514
Kontakt
 • Christian Hulteberg, Professor, +46733969420, christian.hulteberg@chemeng.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-20
Sista ansökningsdag 2021-06-10

Tillbaka till lediga jobb