Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Välkommen att söka om du vill bli en av våra nya biträdande universitetslektorer! I en fakultetsgemensam satsning vill vi ge juniora forskare möjlighet att under sex år utveckla en långsiktig forskningsverksamhet samt meritera sig för befordran till universitetslektor. Välkommen med din ansökan!

Om anställningarna
För att föryngra och förnya fakultetens lärarkår utlyser vi nu upp till fyra anställningar som biträdande universitetslektor. Anställningen är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet att kunna utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. För att stödja uppbyggnaden av en forskargrupp kommer resurser motsvarande minst en doktorand- och en tvåårig postdoktorstjänst att knytas till anställningen.

Utlysningen vänder sig till alla ämnesområden som finns vid den naturvetenskapliga fakulteten. För att kunna bygga upp ett starkt forskningsprogram är det viktigt att sökandes forskning kan kopplas till miljöer och ämnesområden som finns eller är under uppbyggnad vid fakulteten. Fakultetens campusområde är granne med de stora infrastrukturanläggningarna MAX IV och European Spallation Source (ESS), vilket ger unika möjligheter att bedriva forskning baserad på användningen av synkrotronljus eller neutronkällor. En av de utlysta tjänsterna kommer därför att vikas för sökande som vill bygga upp en forskningsverksamhet som använder tekniker eller metoder som är eller kommer att bli tillgängliga vid MAX IV eller ESS.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning, 6 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
De personer vi söker ska bedriva forskning och bidra till etableringen av starka forskningsmiljöer inom sina forskningsområden. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk meritering som omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av doktorander och postdoktorer. Innehavarna förväntas aktivt söka externa medel för sina forskningsverksamheter.

I anställningen ingår undervisning motsvarande 10-30 % av en heltidstjänst, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över anställningsperioden.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens ska vara avlagd inom ett för fakulteten relevant ämnesområde.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Mycket goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder
Mycket god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt mycket god pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Vidare ska förmågan att leda forskningsprojekt, verka som akademisk ledare, samverka med omgivande samhälle samt informera allmänheten om forskning beaktas.

Vetenskaplig skicklighet
Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning,
 • originalitet i forskningen,
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället,
 • uppdrag inom vetenskapssamhället,
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publiceras i internationella väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer review). Särskild vikt ska läggas på kvalitén av de arbeten där den sökande har varit huvudförfattare eller lämnat väsentliga bidrag. Dokumenterad erfarenhet av att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering från stora och välrenommerade forskningsfinansiärer är meriterande.

Erfarenhet av relevant postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte än det som den sökande har disputerat vid är ett krav.

Sökande ska bifoga en forskningsplan som beskriver den forskning som avses bedrivas inom anställningen samt tydliggör den självständiga forskningsprofilen. Den bifogade forskningsplanen ska visa hur sökandens forskning kan komplettera och stärka forskningen vid fakulteten samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden kan utveckla samarbeten. I forskningsplanen ska det också framgå om sökande avser att använda tekniker eller metoder som är eller kommer att bli tillgängliga vid MAX IV eller ESS. Forskningsplanens kvalité kommer att tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande.

Pedagogisk förmåga
Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att genomföra och planera undervisning,
 • förmåga att handleda studenter,
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom fem år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Övriga bedömningsgrunder
Förmågan att utvecklas till en akademisk ledare kan visas genom erfarenheter att leda och organisera forskningsprojekt, nationella eller internationella workshops och seminarier.

Dokumenterade erfarenheter av att informera om forskning och att samverka med aktörer utanför universitetsvärlden är meriterade.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna
Vid urval av sökande till anställningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt förmågan att utvecklas till en akademisk ledare, att informera om forskning samt att samverka med omgivande samhälle.

För att ansökan ska beaktas måste följande krav uppfyllas:

 1. Sökande ska ha en doktorsexamen eller motsvarande kompetens inom ett för fakulteten relevant ämnesområde.
 2. Doktorsexamen eller motsvarande kompetens bör ha nåtts högst fem år innan tiden för ansökan har gått ut (2022-02-15). I ansökan ska anges om sökande har varit ledig på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
 3. Sökande måste ha en postdoktorsvistelse vid annat lärosäte än det som sökande har disputerat vid.
 4. Ansökan ska vara komplett. 

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - En självständig forskarprofil.
           - Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - Forskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           - Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

 • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska. Instruktioner för att skriva ansökan finns här. Ansökningshandlingarna ska sammanställas i en pdf-fil och laddas upp i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkomna senast den 15 februari 2022.

Intervjudagarna för anställningen planeras till den 7–9 juni 2022.

Läs om forskning som bedrivs vid våra institutioner här.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3563
Kontakt
 • Professor Anders Tunlid, vice-dekan, 0703140067,vicedekan@science.lu.se
 • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 0462223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2021-12-02
Sista ansökningsdag 2022-02-15

Tillbaka till lediga jobb