Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är kopplad till forskningsprojektet Long Live the Family. The Rise of Familial Health Advantages in Sweden 1813–2022. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med övriga projektmedlemmar.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnesutbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, samt kunskaper i kvantitativa metoder krävs. Det är meriterande att visa upp god förmåga i datahantering och statistisk programmering.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. https://www.lusem. lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats
 • Förmåga att aktivt delta i institutionens forskningsmiljö
 • Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
 • Goda kunskaper i statistik och ekonometriska metoder
 • Skicklighet i datahantering och erfarenhet av att arbeta med stora individdatabaser
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 • Relevant utbildningsbakgrund inom t.ex. sociologi, demografi, nationalekonomi eller ekonomisk historia
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet

Vi är intresserade av sökande med ett starkt engagemang och intresse för historisk demografi med fokus på familj, hälsa och livslängd samt att arbeta med stora longitudinella mikrodatabaser. Erfarenhet av att arbeta med STATA och/eller R är meriterande.

Projekt

Doktoranden kommer att arbeta inom forskningsprojektet ” Long Live the Family. The Rise of Familial Health Advantages in Sweden 1813–2022”.  Det finns en stor klyfta i livslängd utifrån socioekonomisk standard: en social gradient, dvs. en stegvis minskning av mortalitet som kommer med högre social position. I Sverige uppstod denna gradient vid mitten av 1900-talet. Det är troligt att även historiskt sett mönster för hälsa och överlevnad varit familjegemensamma. Detta projekt ska studera uppkomsten av en social gradient i dödlighet i Sverige under perioden 1813–2022 genom att identifiera familjer med en mortalitetsfördel i relation till befolkningen i övrigt (familjer med lång livslängd) och undersöka mekanismer som påverkar deras överlevnad. Historisk data från Skåne, som länkats till svenska registerdata, kommer att användas.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100(Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet, maximum 3 sidor.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 220822
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2174
Kontakt
 • Ellen Hillbom, +46462227486
 • Ingrid van Dijk, ingrid.van_dijk@ekh.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-06-02
Sista ansökningsdag 2022-07-04

Tillbaka till lediga jobb