Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Mistra Biopath är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som syftar till att kartlägga, bedöma, utveckla och testa befintliga och nya metoder för att integrera hänsyn till biologisk mångfald i det finansiella beslutsfattandet och att analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av potentiella vägar till förändring (se https://www.mistrabiopath.se/). 

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid Statsvetenskapliga institutionen. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Anställningen är del av projektet Mistra Biopath och utgör en del av delprojektet “Mainstreaming biodiversity through governance innovations” (för mer information, se https://www.mistrabiopath.se/). Avhandlingsarbetet kommer att bedrivas i en interdisciplinär miljö med applicerad och lösningsorienterad forskning av strategisk relevans för omställning till bättre integrering av biodiversitet i beslutsfattande. Inom projektet kommer doktoranden vara del av en doktorandgrupp med olika ämnesbakgrund från statsvetenskap, biologi, ekonomi, miljövetenskap och juridik.

Avhandlingsprojektet ska inriktas på den politiska ekonomin kring finansiering av biodiversitet med särskilt fokus på svenska offentliga utgifters roll för biodiversitet och relationen till finansiella marknader. Detta kan inkludera till exempel kartläggning av samtida offentliga och privata utgifter, bedömning av finansiella lösningar och behov, och att utforma lösningar för att mobilisera resurser. Metodologiskt kan avhandlingen använda kvantitativa och kvalitativa data och input från flera sektorer.

Utöver arbetet i forskningsprojektet ska doktoranden vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2023-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på: http://www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier

Villkor: Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande
• har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
• bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS 2010:1064).
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng från kurser inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper, dvs kurser med inriktning på studiet av politik, inom eller utom landet. Dessutom ska den sökande ha genomfört ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt.

Bedömningsgrunder
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. Vi är intresserade av kandidater med god förmåga eller erfarenhet av forskning om miljöpolitik och ett starkt intresse av interdisciplinärt samarbete.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar samt personlig lämplighet. Avhandlingen är en del av Mistras Biopathprojekt. Forskningsplanen ska därför relatera till projektets forskningsområde och skissa en forskningsfråga, teoretisk ansats och metodologi. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Intervjuer kommer att genomföras med ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. 

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet;
 • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i statsvetenskap; 
 • examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
 • uppsats på svenska eller engelska motsvarande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (i förekommande fall kan uppsats på kandidatnivå också bifogas, utöver uppsats från avancerad nivå) i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt; 
 • en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser; 
 • namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev är ej nödvändigt i ansökningsskedet); 
 • övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.

Bedömningen av sökande grundas på de handlingar som sänts in vid ansökningstidens slut. Endast kompletta ansökningar kommer att beaktas. Det går inte att komplettera efter deadline.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 september 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3690
Kontakt
 • Nils Droste, Projektdeltagare, Nils.Droste@svet.lu.se
 • Fariborz Zelli, Studierektor forskarutbildning, Fariborz.Zelli@svet.lu.se
 • Magdalena Bexell, Biträdande prefekt, Magdalena.Bexell@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, Expedition@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, sekocivil1@seko.lu.se
Publicerat 2022-12-07
Sista ansökningsdag 2023-02-03

Tillbaka till lediga jobb