Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Idag är industriella produktionsfaciliteter en stor källa till växthusgasutsläpp, motsvarande mer än en tredjedel av alla utsläpp i Sverige. Därför anses exakta mätningar av metan och koldioxid vara absolut nödvändigt för att kunna uppnå ett klimatneutralt samhälle. Optisk detektion av dessa gaser kan effektivt göras i mellan-våglängd infraröda (MVIR) spektrat, men dagens detektorer kräver extrem kylning för att fungera, samt innehåller hälsovådliga tungmetaller. Det är därför en viktig miljöutmaning att ta fram hållbara optiska MVIR-detektorer som fungerar vid hög temperatur.

Projekt

Ämnesområdet för detta projekt är att framställa ett nydanande metamaterial baserat på 3D-integrerade III-V halvledande nanotrådar och metalliska nanoantenner, för att åstadkomma MVIR-detektion bortom den konventionella gränsen, vid rumstemperatur och med minimal användning av kritiska råmaterial. För att åstadkomma detta kommer studenten att arbeta i gränsytan mellan två forskargrupper vid EMN och kombinera nydanande nanoteknologi med excellens i elektromagnetisk design, för att förstå och utnyttja de fascinerande fysikaliska fenomen som sker i gränsen mellan halvledare och metaller under stark optisk excitation.

Ämnesområdet spänner därmed över flera forskningsfält, kristallväxt, nanoelektronik, elektromagnetisk simulering samt optisk karakterisering, vilket erbjuder en avhandling med både bredd och djup. Forskningsarbetet kommer att genomföras i nära samarbete med erfarna forskare och andra doktorander inom avdelningen, samt vid synkrotronljusfaciliteten MAX IV.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for
Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Doktorandtjänsten kommer att vara vid Avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik (EMN) vid Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) inom Lunds Tekniska Högskola.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen kommer att innebära bland annat:

 • Framställning och karakterisering av halvledar-nanostrukturer i renrumsmiljö (Lund Nano Lab).
 • Elektrisk och optisk karakterisering av framställda komponenter.
 • Avancerade simuleringar för optimal elektromagnetisk design av komponenter.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak mot-
  svarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk nanovetenskap, teknisk fysik (Master-titel i Fysik är också giltig), elektroteknik, medicin och teknik, datateknik, teknisk matematik eller informations- och kommunikationsteknik.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket god kunskap i ett eller flera av följande områden: Fysik, elektromagnetism eller materialvetenskap.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkes-erfarenhet.

Övriga meriter

 • Kurser eller demonstrerad kunskap i materialvetenskap, fysik, och elektromagnetism.
 • Erfarenhet av elektromagnetiska designproblem
 • Erfarenhet av renrumsarbete och elektrisk karakterisering

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.
Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat
institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till fem år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med
motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/365
Kontakt
 • Mattias Borg, mattias.borg@eit.lth.se
 • Mats Gustafsson, mats.gustafsson@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-02-08
Sista ansökningsdag 2023-03-08

Tillbaka till lediga jobb