Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Socialhögskolan är en av samhällsvetenskapliga fakulteten största institutioner, där sociala problem och sociala interventioner utgör centrala studieobjekt. Centre for Innovation Research (CIRCLE) är ett multidisciplinärt forskningscentrum gemensam för Ekonomihögskolan, Lunds tekniska högskola och samhällsvetenskapliga fakulteten. Socialhögskolan och CIRCLE har sin verksamhet i Lund och Helsingborg. Anställningen är knuten till båda miljöerna, med huvudsaklig placering vid campus Helsingborg.

Vi söker en forskare i samhällsvetenskap med erfarenhet av forskning i samverkan med externa aktörer och med en god kännedom om välfärdsorganisationers förutsättningar, problem och möjligheter. Vi ser gärna en sökande som har erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt tillsammans med flera typer av aktörer, både från offentlig, privat samt frivillig sektor. Anställningen innebär en affiliering till CIRCLE och forskningen ska bedrivas inom temat innovation i offentlig sektor.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Anställningen är knuten till CIRCLEs och Socialhögskolans forsknings- och utbildningsverksamhet. Anställningen utgörs av minst 50% forskning. I anställningen ingår att aktivt bidra till att söka extern forskningsfinansiering.

Undervisningen kommer huvudsakligen att ske på Socialhögskolans program för socionomer samt på kurser på avancerad nivå, inklusive handledning och examination av examensarbeten. Undervisningen sker framför allt på svenska men även i begränsad utsträckning på engelska. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, att ta ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete och att samarbeta såväl inom som mellan kurser. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt i Lunds universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller i annat samhällsvetenskapligt ämne med tydlig relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder
Anställningen är en meriteringsanställning och sökande som disputerat högst fem år före utlysningens sista ansökningsdag kommer att prioriteras. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandes vetenskapliga skicklighet och potential att utveckla forskning med inriktning mot innovation i offentlig sektor. Vetenskaplig skicklighet omfattar internationell publicering, självständig forskning och medverkan i internationellt samarbete, samt graden av progression efter avhandlingen. Vikt läggs vid pedagogisk förmåga, samverkansskicklighet, samarbetsförmåga, samt erfarenhet av undervisning i/om socialt arbete eller ämnen med tydlig relevans för socialt arbete.

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan och extern sakkunniggranskning befordras till tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:

• Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad mycket god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.
• Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tid.
• Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor krävs.
• Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.
• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till verksamheten.
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
• Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa på svenska.

Anvisningar för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och skickas in elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal Varbi. Instruktioner kring ansökans utformning finns här.

Notera följande handlingar som ska laddas upp i Varbi:

• Ev. ett kortfattat personligt brev.
• Meritförteckning med bilagor som styrker uppgifterna.
• Redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk aktivitet. Kortfattad redogörelse för erfarenheter av
ledarskap och/eller administration samt samverkan.
• Fullständig publikationslista (medförfattarintyg krävs för samförfattade publikationer).
• Förteckning över doktorsavhandlingen och övriga åberopade vetenskapliga texter.
• De åberopade publikationerna (max 5).
• Forskningsplan (ca 2-4 s) som anger vilken forskning som den sökande avser ägna sig åt under anställningstiden.
• Ev. övriga handlingar som önskas åberopas.

Tillsättningsförfarande
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt eventuellt kommande roll på institutionen. Det är viktigt att den sökande anger referenspersoner som kan belysa dennes yrkesskicklighet liksom egenskaper som är av betydelse för anställningen t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga liksom förmåga att skapa engagemang, delaktighet och en positiv utveckling för verksamheten.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund & Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1725
Kontakt
  • Katarina Jacobsson/Prefekt, Katarina.Jacobsson@soch.lu.se
  • Markus Knutagård/Koordinator CIRCLE, Marcus.Knutagard@soch.lu.se
  • Ellinor Weise/Personalsamordnare, Ellinor.Weise@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-13

Tillbaka till lediga jobb