Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad vid avdelningen för mekanik, material och komponentdesign (MMK) på Institutionen för maskinvetenskaper, LTH, Lunds universitet. Arbetet kommer att utföras inom forskargruppen för mekanik i samarbete med universitet och företag. Tjänsten kommer även ha en koppling till LTHs profilområde Nanovetenskap och halvledarteknologi samt till NanoLund. Doktoranden kommer att ingå i gruppen i materialmekanik som består av 10 personer.

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet Maskinvetenskaper omfattar såväl teoretisk, experimentell som tillämpad maskinvetenskap i vid mening och med fokus på långsiktig hållbarhet. Den aktuella tjänsten kommer huvudsakligen inriktas mot materialmekanik. Materialmekanik behandlar den material- och strukturspecifika responsen i olika termo-mekaniska belastningssituationer. Materialmekanik med särskild inriktning mot modellering av material på atomistisk nivå behandlas genom atom- och ab initio-simuleringar. Modelleringen bygger på och verifieras genom experimentella observationer. 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i internationella forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen är inriktad mot datorbaserad modellering av material på atomistisk nivå. Arbetet skall utföras både enskilt och i samarbete med andra forskare och doktorander både nationellt och internationellt.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för ämnet maskinvetenskaper uppfyller den som har:

  • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde som maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik, kemiteknik, teknisk nanovetenskap eller motsvarande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

  • Erfarenhet av datorbaserad modellering
  • Erfarenhet av programmering

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2671
Kontakt
  • Aylin Ahadi, 046-2223039
Publicerat 2023-09-12
Sista ansökningsdag 2023-10-05

Tillbaka till lediga jobb