Lund University, LUSUM, Department of Economic History

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är kopplad till forskningsprojektet ‘Links between climate, water and biodiversity interactions: how rural communities can choose to become sustainable’. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med övriga projektmedlemmar. Platsen för fältstudien är de tropiska torra regionerna i norra Colombia

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avanceradnivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnesutbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

Kunskaper i både skriftlig och muntlig kommunikation på engelska krävs. Flytande spanska (läsa, lyssna, skriva, tala) är ett måste.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. https://www.lusem. lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel masteruppsats
 • Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö
 • Förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
 • Erfarenhet eller intresse av kvalitativa metoder och fältarbete
 • Erfarenhet eller intresse av att använda ekonometriska metoder och GIS
 • Kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska och spanska
 • Relevant utbildningsbakgrund inom t.ex. ekonomisk historia, nationalekonomi, utveckling, sociologi, ekologi eller geografi
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Vi är intresserade av sökande med ett starkt engagemang och intresse för centrala samhällsfrågor som påverkar naturmiljön. Syftet är också att sätta in några av de aktuella miljöproblemen i ett historiskt sammanhang. Dina studier kommer att fokusera på landsbygdssamhällen i det globala syd.

Projekt

Projektet syftar till att förbättra den hållbara, motståndskraftiga och rättvisa utvecklingen på landsbygden  och i utsprida samhällen som återfinns i torra delar av Colombia, där växelverkar mellan klimat, vattenresurser och biologisk mångfald blivit en utmaning för människors välbefinnande och naturen. Klimatförändringar hotar vattensystemens naturliga processer och påskyndar förlusten av biologisk mångfald. På samma sätt har förlust av biologisk mångfald och vattenbrist förvärrat klimatförändringarnas negativa effekter på naturen. Skulle framtida konsekvenser av klimatförändringarna spegla dessa effekter, kan den negativa påverkan på människors liv och naturen vara oåterkalleliga.

Projektet syftar till att fylla denna forskningslucka genom att ställa tre relaterade frågor: (i) hur påverkar klimatförändringarna sedvanan för samarbete på landsbygden och i torra regioner (ii) vilka är de kollektiva mekanismerna för anpassning under klimatförändringar (iii) hur kan traditionell och vetenskaplig kunskap vara en del av beslutsprocessen på lokal nivå. Projektet förlitar sig på institutionell teori och liknande forskningsområden för att analysera utnyttjande av gemensamma resurser (Common Pool Resources) samt det sociala kapitalets roll på landsbygden och inom utspridda samhällen som är beroende av grundvatten för konsumtion och bevattning i torra skogsområden. Projektet använder sig av deltagande kartografi, sedvanerättsliga verktygssatser och inramade fältexperiment för att samla in data och ta itu med frågorna ovan.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100(Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: Att söka en anställning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dessrelevans för det aktuella projektet, maximum 3 sidor.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Den sökande uppmanas att lämna namn på högst två lärare eller forskare som är villiga att lämna referenser och institutionen kan kontakta, men rekommendationsbrev ska inte ingå i ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-01-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2747
Kontakt
 • Ellen Hillbom, prof, studierektor forskarutb, +46462227486,ellen.hillbom@ekh.lu.se
 • Andres Palacio, docent , PI, +46462220151,andres.palacio@ekh.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-04
Sista ansökningsdag 2023-10-16

Tillbaka till lediga jobb