Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

Internationell rätt och mänskliga rättigheter

Ämnesbeskrivning

Denna postdoktoranställning är kopplad till det tvärvetenskapliga projektet 'Refugee Finance: Histories, Frameworks and Practices (REF-FIN)' finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC) Starting Grant 2023. Flyktingfinansiering är den term som används för att hänvisa till nya finansiella instrument som syftar till att locka privat kapital för att finansiera humanitära insatser för flyktingströmmar. Sådana finansiella instrument, som inkluderar flyktingobligationer, fonder för tekniskt bistånd och subventionerade lån, främjas av internationella organisationer, internationella finansinstitut och stater som innovativa lösningar på samhällsutmaningar som uppstår av storskaliga flyktingströmmar. Projektet syftar bland annat till att undersöka de socioekonomiska, juridiska och finansiella konsekvenserna av detta paradigmskifte från bistånd till finansiering och hur det påverkar konceptualiseringen och implementeringen av det internationella skyddet av flyktingar i internationell rätt.

Postdoktorprojektet kommer att utvecklas som en del av REF-FIN och basera sig på fältarbete för att bedöma flyktingfinansieringens effekter på flyktingars rätt till skydd i linje med internationell rätt och mänskliga rättigheter, både i teorin och i praktiken. Det förväntas att forskningsplanen som lämnas in med denna ansökan kommer att använda socio-juridiska metoder (såsom intervjuer, fokusgrupper, fältobservationer, journalföring och relevant kodning) samt relevant kvalitativ forskningsteori. En forskningsplan om flyktingskydd i samband med investeringar för social påverkan och/eller utvecklingsfinansiering i Latinamerika är önskvärd. REF-FIN:s huvudsakliga fallstudie kommer att äga rum i Colombia.

Forskningsledare för REF-FIN är docent Daria Davitti. Vid engagemang i olika forskningsrelaterade aktiviteter kopplade till projektet kommer postdoktorn att samarbeta nära med forskningsledaren, med de andra forskarna som är involverade i projektgruppen och med kollegor inom området internationell rätt och mänskliga rättigheter vid fakulteten.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast tre vardagar efter ansökningstidens utgång. För anställning som postdoktor ska främst den komma ifråga som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan före ansökningstidens utgång.  Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga relaterade till REF-FIN, till exempel erfarenhet av socio-juridiska forskningsmetoder och fältarbete.

Vikt kommer att fästas vid åberopad forskningsplan för anställningen och dess relevans för REF-FIN.

Vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Hänsyn kommer att tas till den sökandes förmåga och vilja att utföra fältarbete i engelsk- och spansktalande länder. Därför är mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska och spanska är ett krav.

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

 • personligt brev, på engelska eller svenska (eller annat nordiskt språk)
 • kortfattad curriculum vitae (CV), engelska eller svenska (eller annat nordiskt språk)
 • fullständig publikationslista
 • kopia på doktorsexamensbevis
 • intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
 • plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor), på engelska
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
 • de åberopade vetenskapliga arbetena
 • kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter, på engelska eller svenska (eller annat nordiskt språk)

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning, tre år.

Villkor

Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s och Saco-S ).Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2819
Kontakt
 • Daria Davitti, universitetslektor, +46462221019
 • Jenny Lindskog, HR-chef, +46462221004
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-06
Sista ansökningsdag 2023-11-01

Tillbaka till lediga jobb