Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Denna doktorandtjänst är ett samarbete mellan avdelningen för hållbara energisystem och avdelningen för värmeöverföring, båda placerade vid institutionen för Energivetenskaper. På avdelningen hållbara energisystem bedriver vi forskning och utbildning om utveckling av effektiva och miljövänliga energisystem med ett specifikt fokus på nätbundna energisystem som el, fjärrvärme och gas samt marknaderna kring dessa system. På avdelningen arbetar ett 20-tal kollegor där två tredjedelar är doktorander. På avdelningen för värmeöverföring bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling och användning i olika termomekaniska system där studie av värmeöverföring, strömningsmekanik samt strukturdynamik spelar en central roll. På avdelningen arbetar cirka 30 kollegor, varav 20 doktorander. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien och Nordamerika.

Ämnesbeskrivning

COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Projektbeskrivning

Batterier kan integreras på olika nivåer i elnätet, dvs produktion, överföring, distribution eller slutanvändning. Beroende på nivån och placeringen av integrationen har batterier olika effekter och fördelar för elsystemet och de berörda intressenterna. Till exempel kan batterier på produktionsnivå hjälpa producenter av förnybar energi att öka sina intäkter och minska deras ’curtailment’, medan batterier på slutanvändningsnivå kan hjälpa konsumenter (liksom prosumenter) att minska sina elkostnader och öka deras motståndskraft mot störningar. 

Exempel på användningsområden för att integrera batterier i elnätet:

 • Balansering av utbud och efterfrågan
 • Laststyrning och möjligheter till prisarbitrage
 • Lagring och utjämning av förnybar produktion 
 • Att skjuta upp stora infrastrukturinvesteringar
 • Reducering av elnätsavgifter 
 • Reservkraft

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen omfattar: 

 • Teknoekonomisk, miljömässig och social analys av fördelarna med batteriintegrering på olika nivåer i elsystemet (till exempel tjänster för att upprätthålla frekvens i elnäten) 
 • Potentiella studier av användarflexibilitet genom användning av batterier. 
 • Specifika fallstudier med energibolag som involverar användning av batterier. 
 • Möjlighet med ’second life’ för batterier

Doktoranden kommer att vara inblandad som övningsledare i två kurser om energisystem och/eller energimarknader och/eller batterier.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God muntlig och skriftlig förmåga i ett skandinaviskt språk med anledning av att arbetet innebär integrering med lokala aktörer.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap om de nordiska energimarknaderna
 • Erfarenhet av teknoekonomiska beräkningar 
 • Förmåga att kommunicera med forskare inom andra forskningsområden.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1856
Kontakt
 • Kerstin Sernhed, Universitetslektor, +46462224043
 • Martin Andersson, Professor, +46462224908
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-08-04
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb