Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Doktorand i elektroteknik med inriktning mot implementering av basbandsprocessning för Massiv MIMO. Forskningsämnet för den här doktoranden handlar om Massiv multipel-input multipel-output (MIMO)-system, en typ av teknik för trådlös kommunikation som rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren, där ett massivt antal antenner och sändar-/mottagarkedjor leder till stora vinster i både spektral- och energieffektivitet. Mer specifikt, ämnet är implementering av basbandsprocessning för Massiv MIMO, vilket inkluderar metodutveckling för basbandsalgoritmer, beräkningsarkitekturer och motsvarande integrerade elektroniska kretsar.

Arbetsuppgifter
Forskningen sker inom området konstruktion av digitala integrerade kretsar för Massiv MIMO. Mer specifikt ligger fokus på beräkningsarkitekturer för basbandsprocessning med hänsyn tagen till de konstruktions- och implementationsutmaningar som finns vad gäller dataprocessning, datalagring och dataförflyttning inom systemet. Forskningen består av aktiviteter på såväl system-/algoritmnivå som hårdvara-/kretsnivå.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Ha omfattande erfarenhet av design och implementering av digitala integrerade kretsar.
 • God förståelse av datorarkitektur och rekonfigurerbara beräkningar.
 • Goda kunskaper inom trådlös kommunikation och särskilt massiva MIMO-system.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser, examensarbete och erfarenhet av design av integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av design och implementering av digital basbandsprocessning för trådlösa system.
 • Erfarenhet av CAD-system för digitala integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av att designa subsystem för processning, minneshantering eller interconnection networks.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/310
Kontakt
 • Liang Liu, universitetslektor, +46462224652, liang.liu@eit.lth.se
Publicerat 2018-04-27
Sista ansökningsdag 2018-05-22

Tilbage til Ledige stillinger