Lunds universitet, Matematikcentrum, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektbeskrivning
Projektet ingår i ett samarbete mellan Matematisk Statistik och institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, båda vid Lunds Universitet. Målsättningen med samarbetet är att utveckla statistiska metoder som kan användas för att analysera resultat från klimat- och vegetationsmodeller. Forskningen ingår i det strategiska forskningsområdet ModElling the Regional and Global Earth system (MERGE) som arbetar med att förbättra lokala, regionala och globala klimatmodeller med fokus mot vegetationsmodellering. Projektet kommer också att ingå i ett väletablerat globalt nätverk av skördemodellerare, AgGRID. 

Arbetsuppgifter
Syftet med doktorandprojektet är att utveckla statistiska emulatorer för vegetationsmodeller (primärt LPJ-GUESS, men också andra modeller som används inom AgGRID). Emulatorerna kommer att användas för att bedöma hur potentiella klimatförändringar kommer att påverka framtida skördar och beskriva osäkerheterna i dessa uppskattningar. Fokus kommer inledningsvis att vara på att kombinera Gaussisk processregression med vanlig regression; även andra metoder från maskinlärning kan vara aktuella. Eftersom både tränings- och prediktionsdataset är stora måste beräkningsmässiga avvägande göras vid val av metoder, och utveckling av nya numeriska metoder kan behövas.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (4 år), varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Matematisk Statistik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet eller
 • examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • minst en kurs i programmering.
 • minst en kurs i numerisk analys.
 • minst en kurs i stokastiska processer.
 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • förmåga (t.ex. i examensarbetet) att applicera relevanta statistiska metoder till data och dra lämpliga slutsatser.
 • erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete
 • erfarenhet av spatial statistik och/eller maskinlärning.
 • programmerings erfarenhet med fokus på numerisk analys och/eller beräkningsprogrammering (föredragsvis i Matlab, R, och/eller C/C++)

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor 
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tillträde: 2018-05-15 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev (högst en sida) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/789
Kontakt
 • Johan Lindström, +46462224060
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-16
Sista ansökningsdag 2018-04-16

Tilbage til Ledige stillinger