Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Sambandet mellan klimatförändringar och arters utdöende är väl känt men dagens analysmetoder har svårt att specificera kausalitet för detta samband. Det är därför också svårt att förutse hur naturliga samhällen kan påverkas i framtiden. Syftet med projektet är att utveckla teori och kvantitativa metoder som kan hjälpa oss att studera och förutse de ekologiska och evolutionära processer som ligger till grund för naturliga samhällens uppbyggnad och dynamik. Doktoranden bör därför ha förståelse för hur grundläggande ekologiska interaktioner, evolution och spridning av organismer i en variabel miljö kan diktera biologiska samhällens struktur. Projektet fokuserar särskilt på fylogenetiska skillnaden mellan samhällen (fylobetadiversitet), ett mått på samhällsstruktur som innefattar signaler från ekologiska, evolutionära och biogeografiska processer. Doktorandens uppgifter inkluderar att formulera generell teori för kausala samband mellan processer och phylobetadiversitet genom analys av rumsliga eko-evolutionära modeller. Teori ska även testas, givet tillgänglig data. Doktoranden kommer därför fokusera på både modellutveckling, modelanalys och anpassning av modeller till tillgänglig data. Särskilt fokus kommer ges data från Kolibrisamhällen i Anderna som är en unik biodiversitets hotspot i världen. Anpassning av modeller till kolibridata ämnar kvantifiera processerna som har strukturerat dessa unika samhällen och göra förutsägelser om hur detta ekosystem kan påverkas av framtida klimatförändringar.

Projektet är i uppstartsfas och en del av huvudhandledare Dr. Mikael Pontarps etablering som forskare vid Lunds Universitet. Doktoranden kommer därför ges möjlighet att påverka projektets inriktning och utveckling, inom ramen för dess teoretiska och kvantitativa natur. För att tillgodose sig denna möjlighet bör doktoranden vara självständig, driven och ha erfarenhet av differentialekvationer, agentbaserade simuleringar, evolutionära analyser och Bayesiansk statistik. Projektet väntas genomföras i samarbete med Prof. Åke Brännström vid Umeå universitet.

Kravprofil

Magisterexamen i ekologi/evolutionsbiologi eller motsvarande. Alternativ magisterexamen i Fysik/Matematik/Datavetenskap eller motsvarande beräkningsvetenskaplig utbildning. Kunskap om ekologiska, evolutionära och spatiala processer som ligger till grund för biologiska samhällens uppbyggnad, dynamik och struktur är meriterande. Kunskap och erfarenhet av matematisk modellering av dynamiska system (differentialekvationer och differensekvationer) samt programmering (C, C++, Python, MATLAB eller R) är ett krav. Erfarenhet av validering av modeller givet data och Bayesiansk statistik är meriterande. Att kunna läsa och skriva akademiska texter på engelska är ett krav. Viktiga egenskaper är att vara utåtriktad, nyfiken, problemlösande, strukturerad, självgående och uthållig.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

• Personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker anställningen samt dina kontaktuppgifter

• Curriculum vitae

• Vidimerad lista med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg samt kopior uppsatser av relevans för anställningen, exempelvis examensarbeten

• Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/953
Kontakt
  • Mikael Pontarp, forskare, 0708340934, mikael.pontarp@biol.lu.se
  • Elin Johansson, personaladministratör, +46 46 222 79 21, elin.johansson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-21
Sista ansökningsdag 2019-04-29

Tilbage til Ledige stillinger