Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lund är strategiskt placerat, nära kontinenten, och är värd för stora nationella och europeiska forskningsinfrastrukturer, såsom MAXIV Laboratory och European Spallation Source (ESS). Medicinska fakulteten kan inom området precisionsmedicin och diagnostik erbjuda attraktiva miljöer, i samarbete med Lunds tekniska högskola, Naturvetenskapliga fakulteten och den Regionala universitetssjukvården, ett brett spektrum av medicinska specialiteter och sjukdomsområden samt högteknologisk infrastruktur, datorresurser med hög kapacitet, stora biobanker, samt nätverk och supportprogram för karriärutveckling.

Den aktuella utlysningen som biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) vänder sig till forskare som är tidigt i karriären och har internationell forskningserfarenhet. Anställningen kommer att vara placerad vid Medicinska fakulteten och knuten till Wallenberg Center for Molecular Medicine (WCMM) vid Lunds universitet. Institutionstillhörighet bestäms i samband med tillsättningen. Anställningen är tidsbegränsad till fem år med möjlighet till befordran till tillsvidareanställning som universitetslektor.

Bakgrund
SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Programmet koordineras av SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur och ett nav för tvärvetenskaplig livsvetenskap. Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av de 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna, och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partners, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för datadriven forskning: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, smittspridning och infektionsbiologi. Programmet söker nu 20 juniora gruppledare som vill ansluta som de första DDLS Fellow. 

Varje biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år av hans/hennes egen lön, två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Fellows tjänsterna är tidsbegränsade med möjlighet till befordran vid respektive värduniversitet/organsiation.

Framtiden för life science är datadriven. Kommer du att leda den förändringen hos oss? Ansök nu!

Till Lunds universitet söker vi en Biträdande universitetslektor i datadriven forskning precisionsmedicin och diagnostik

Ämnesområdet avser datadriven forskning om precisionsmedicin, såsom användning av beräkningsverktyg för att integrera molekylära och kliniska data för translationell forskning och diagnostisk utveckling, och därigenom underlätta individanpassad vård. Dataintegration och analys kan användas för patientstratifiering, för upptäckt av diagnostiska biomarkörer och för longitudinella studier och uppföljning. Precisionsmedicin inkluderar metoder för datatolkning, visualisering och kliniskt beslutsstöd.

Forskningen förväntas använda resurser som elektroniska hälso- och sjukvårdsdata, molekylära data (t.ex. avbildning och omics), såväl som longitudinella patient- och befolkningsregister, biobanker och data från digitala mätverktyg.

Arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn förväntas initiera och upprätthålla ett starkt datadrivet forskningsprogram i synergi med pågående preklinisk och klinisk forskning inom området precisionsmedicin vid fakulteten.

Anställningen innefattar främst forskning och handledning på forskarnivå. Upp till 20% av anställningen kan ägnas åt undervisning vid fakulteten på olika nivåer, så att behörighet för befordran till universitetslektor kan uppfyllas inom fem år.

Det förväntas också ett aktivt deltagande i nätverk och utbytesprogram inom lokala och nationella DDLS-Fellow, Science for Life Laboratories, samt WCMM-program vid Lunds universitet. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 a§ är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor gått ut.

Även den som avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Befordran
En biträdande universitetsektor som är anställd enligt 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor vid högskolan om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor och vid prövning bedöms lämplig för sådan anställng enligt de bedömningsgrunder som högskolan bestämt ska tillämpas. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som unviersitetslektor, www.medicin.lu.se/lfn

Ansökan inges till fakultetskansliet senast sex månader innan anställningen upphör.

Bedömningsgrunder
Vi förväntar oss att den framgångsrika kandidaten blir en av de framtida forskningsledarna vid den medicinska fakulteten inom datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik. Vi söker högt motiverade individer med dokumenterad internationell forskningserfarenhet, en visad potential för kreativitet och en hög grad av kompetens inom området, till exempel inom datorberäkningsbiologi, matematisk modellering och simuleringar, bioinformatik inklusive storskaliga datamängder. Kandidaten kommer att utvärderas med hänsyn till: 1) Vetenskaplig kompetens, 2) Undervisningsmeriter, och 3) Ledarskapsfärdigheter.

Särskild vikt kommer att läggas på vetenskaplig kompetens i ett internationellt sammanhang. Betoning kommer dessutom att läggas på kandidaternas personliga lämplighet och kandidaternas potential att befordras till universitetslektor inom den stipulerade tidsramen. Specifika bedömningskriterier ges nedan:

1) Vetenskaplig kompetens
Utfört självständig forskning inom området, inklusive publikationer på hög vetenskaplig nivå och anslag som erhållits i stark konkurrens. Nytänkande vetenskapligt synsätt, vilket ger mervärde till den befintliga forskningen vid fakulteten inom området. Flera års forskning i en internationell miljö utanför Sverige är en mycket stark merit.

2) Undervisningsmeriter
Ytterligare meriter är pedagogiska färdigheter inom planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination.

3) Ledarskapsfärdigheter
Utvärderingen kommer görs på grundval av dokumenterade administrativa färdigheter, inklusive ledarskap, forskningshandledning, förmåga att planera, utveckla och driva forskargruppen, samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den
förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen och Lunds universitets
anställningsordning, se www.medicin.lu.se/lfn

Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ytterligare upplysningar lämnas av vicedekan David Gisselsson Nord, tel:+46 73 391 40 36,
e-post: David.Gisselsson_Nord@med.lu.se eller

Dekanus Kristina Åkesson, tel 046-222 80 84,
e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd
Kajsa Johnsson tel +46 46 222 08 22, Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-09-05.
Ansökanredovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1640
Publicerat 2021-06-17
Sista ansökningsdag 2021-09-05

Tillbaka till lediga jobb