Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Varje ekosystem på vår planet består av ett komplext samhälle av organismer. Dessa ekosystems funktion är ofta beroende av interaktioner - eller symbioser - mellan medlemmarna i samhället. I den mikrobiella världen är symbiotiska interaktioner baserade på syntrofi (dvs. en typ av mutualistisk symbios där näringsämnen utbyts mellan organismer för att möjliggöra metabolisk arbetsfördelning). Detta är vanligt mellan prokaryoter i syrefattiga miljöer och viktiga drivkrafter för vitala globala biogeokemiska kretslopp av till exempel kol, kväve och svavel. Huruvida liknande roller kan tillskrivas protister som lever i dessa miljöer är fortfarande oklara på grund av vår begränsade förståelse för anaeroba eukaryoters biologi, syntrofisk potential och metabolism.

Arbetsuppgifter
Den kommande postdoktorn ska jobba med Dr. Courtney Stairs med stöd av European Research Council (ERC)-funded projekt ’TANGO2’ på biologiska avdelningen vid Lunds universitet. Postdoktorn kommer att utveckla ett genetiskt verktyg för att utföra massiv parallelliserad mutagenes av bakteriella symbionter av anaeroba protister för att avslöja gener som är nödvändiga för symbiotiska interaktioner. Postdoktorn kommer att utveckla experimentella metoder att prova hypotoser om interaktioner med kollaboratör Dr. Ryan Gawryluk (U. Victoria, Canada).

Arbetet fokuserar på utvecklingen av genetiska verktyg för att studera interaktioner mellan protister: bakterier. Några av de planerade metoderna inkluderar anaerob odling, utveckling av genetiska verktyg i Arcobacteracea transposon mutagenes och bioinformatisk analys.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Kandidaten kommer att arbeta med ovan beskrivna forskningsprojekt. Det förväntas att hon/han kommer att tillämpa och optimera metoder för att driva de övergripande projektmålen, och utforma och tolka experiment. Allt arbete kommer att utföras inbäddat i en forskargrupp, vilket kräver delning av expertis, öppen diskussion av resultat och underlättande av experiment från andra teammedlemmar. Internationellt samarbete planeras i projektet, inklusive arbetsbesök på minst ett utländskt labb
 • Ett aktivt deltagande vid internationella konferenser förväntas, liksom spridning av resultat i peer-reviewed internationella publikationer
 • Möjligheter till handledning av examensarbeten (kandidatexamen och magisterexamen) samt samhandledning av doktorandprojekt kan erbjudas och skulle uppmuntras
 • Den kandidaten förväntas aktivt söka oberoende forskningsfinansiering under anställningsperioden, för att ge en möjlighet att övergå till en oberoende forskarställning
 • Slutligen kan tjänsten innefatta begränsade arbetsuppgifter inom administration relaterade till de arbetsuppgifter som anges ovan

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • En examen i molekylär biologi, molekylär genetik, molekylär cellbiologi inklusive protister eller anaeroba organismer som studiematerial eller liknande
 • Dokumenterad förmåga vid nukleinsyraextraktion och bakteriell ’transformation’ eller utveckla ett genetiskt verktyg i icke-modellorganismer.
 • Dokumenterad erfarenhet av bioinformatik och gen- och proteindatabasarbete.
 • Ett bra resultat av publicering av peer-reviewed akademiska uppsatser
 • Bevis på förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som medlem i ett team
 • Bevis på förmåga att organisera resurser, planera och utveckla arbetsaktiviteter och möta deadlines effektivt och konsekvent
 • Möjlighet att kommunicera vetenskapliga resultat och kunskap till icke-specialister och studenter

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att arbeta med genetiska, cellbiologiska och biokemiska metoder som kommer att användas i projektet (se ovan)
 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av våt- och silicoarbete med icke-modellorganismer eller miljömikroorganismer
 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att handleda studenter, individuellt och i grupper

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Önskat startdatum maj 2023.

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max två sidor): - En allmän beskrivning av dina tidigare och framtida forskningsintressen, inklusive metodologiskt kunnande; - En tydlig förklaring av hur din kompetens kan appliceras på projektet; - Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.  
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tidsbegränsad anställning i 3 år med önskad start maj 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/566
Kontakt
 • Courtney Stairs, biträdande universitetslektor, courtney.stairs@biol.lu.se
 • Helena Skönvall, personalsamordnare, helena.skonvall@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-21
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb