Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Fysiska institutionen vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor. 

Avdelningen för atomfysik vid Fysiska institutionen, Tekniska fakulteten (LTH), Lunds universitet, har en stab på ungefär 50 forskare inklusive gästforskare och doktorander. Forskningen vid avdelningen baseras främst på användningen av lasrar, allt från diodlasrar till terawattlasrar vid Högeffektfaciliteten. Forskningsområdena inkluderar: grundläggande atomfysik såsom, attosekundfysik, växelverkan mellan intensiva laserfält och materia och VUV/XUV laserspektroskopi, kvantelektronik, kvantinformation, kvantoptik, tillämpad molekylär spektroskopi, lasertillämpningar inom medicin och biologi, och industriella applikationer. Mer information finns på www.atomic.physics.lu.se/.

Den aktuella tjänsten är knuten till Kvantinformationsgruppen vid avdelningen för atomfysik. Gruppen arbetar med utveckling av hårdvara för kvantdatorer och kvantminnen och med att utveckla material där ljusets hastighet kan bromsas med 3-5 storleksordningar för tillämpningar inom t.ex. laserfrekvensstabilisering och medicinsk avbildning och behandling. Detta arbete utförs utnyttjande oorganiska kristaller dopade med joner av sällsynta jordartsmetaller. Seniora forskare och doktorander inom kvantinformationsgruppen arbetar gemensamt med att identifiera och utnyttja synergier mellan de olika projekten och uppmuntra diskussioner över projektgränserna.

Den infrastruktur som finns tillgänglig är uppbyggd och inköpt för att bedriva forskning inom kvantteknologi med sällsynta jordartsatomer i fasta material med kryostater, stabiliserade lasrar m.m.

Tjänsten stöds av Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT, https://www.chalmers.se/en/centres/wacqt/). WACQT är ett >100 M€, 12-årigt initiativ med syfte att föra svensk akademi och industri till en tätposition inom kvantteknologi, och att bygga en svensk kvantdator. WACQT har åtagit sig att främja karriärutveckling, mångfald och jämställdhet genom nätverkande och stödjande aktiviteter.

Utöver lön till innehavaren tillhandahåller WACQT medel för en 4-årig doktorandtjänst, en 2-årig postdoc-tjänst och 6 miljoner svenska kronor för experimentell utrustning.

Ämne
Fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsområdet för anställningen är experimentell kvantteknologi med ljus/materieväxelverkan. Det förväntas att den sökande definierar området närmare i en forskningsplan som en del av ansökan (se nedan). Exempel på möjliga inriktningar på området kan vara kvantkommunikation, kvantminnen, kvantdatorhårdvara, kvantgrindar, långsamt eller snabbt ljus samt kvantbiofotonik eller inriktningar som gränsar till de områden som listats ovan.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Utveckling av metoder och utrustning relevanta för ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning relevant för anställningens ämnesbeskrivning.

Som en del av sin ansökan ska den sökande lämna in en forskningsplan som tydligt beskriver den forskning som kommer att bedrivas under anställningen inom ämnet ”Fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi”.  Planen ska också beskriva hur den sökandes forskning kan komplettera och förstärka forskningen vid fysiska institutionen. Kvaliteten på forskningsplanen kommer att väga tungt i bedömningen av ansökan. Forskningsplanen skall också visa vilken befintlig forskningsinfrastruktur (vid Lunds universitet och/eller vid anläggningar med öppet ansökningsförfarande) som kan användas samt om det finns behov av ny forskningsinfrastruktur.  

Övriga meriter

 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.
 • Dokumenterad projektledningserfarenhet.
 • Dokumenterad handledarerfarenhet av kandidat- eller mastersprojekt.
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning.
 • Dokumentation i form av t.ex. kursutvärderingar eller pedagogiska priser som visar bedriven undervisning av hög kvalitet är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss:
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Förmåga att bidra till förnyelse och utveckling av verksamheten.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/783
Kontakt
 • Jörgen Larsson, +46462223099
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-07-11
Sista ansökningsdag 2023-11-03

Tillbaka till lediga jobb