Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Detta doktorandprojekt i miljövetenskap ligger inom det MISTRA-finansierade projektet BIOPATH som syftar till att kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande, på samma sätt som ofta numera görs med klimatpåverkan. Syftet är att bidra till att skapa incitament för företag och finansiella placerare att minska sin negativa påverkan på biologisk mångfald, genom att utveckla metoder som trovärdigt och kvantitativt beskriver hur verksamheter påverkar biologisk mångfald. Fokus är sektorer med påverkan på markanvändning, som livsmedels-, skogs- och energisektorn.

Arbetsuppgifter
En central fråga när det gäller att trovärdigt kartlägga företags och finansiella placerares påverkan på biologisk mångfald, är att utveckla metoder som relaterar ett företags verksamhet till markanvändning, och sedermera påverkan på biologisk mångfald. Ökade krav på att denna påverkan skall redovisas, innebär att det utvecklas en rad olika metoder, men med olika upplösning, databehov, val av indikator, mm. Valet av indikatorer dikteras av tillgång på data och vilka värden av biologisk mångfald man vill spegla; en avgörande fråga är därför hur känsliga utvärderingar är för valet av indikatorer och vilka värden man vill och kan spegla. Doktorandens uppgift i projektet är att utvärdera, utveckla och testa olika indikatorer för biologisk mångfald. Detta kommer att göras genom att utvärdera alternativa indikatorer baserat på befintliga data för biologisk mångfald och genom att testa alternativa indikatorer i befintliga system för utvärdering. Kritiska frågor är systemens känslighet för val av indikator och i vilken mån som valet av indikator speglar de värden som avnämare avser att fånga med systemen. Tillsammans med avnämare, kommer indikatorerna testas i fallstudier inom livsmedels- och energisektorn.

Doktoranden kommer att arbeta i en attraktiv, transdisciplinär forskningsmiljö som inkluderar kontakter med ett brett spektrum av avnämare och en rad olika vetenskapliga discipliner, med placering vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för miljövetenskap uppfyller den som har:

 • Avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad kunskap om biologisk mångfald, inklusive dess olika värden
 • Dokumenterad kunskap i statistisk analys

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper i svenska då kontakt med avnämare ingår i uppgifterna
 • Färdigheter i R och/eller Matlab

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1007
Kontakt
 • Henrik Smith, professor, +46462229379,henrik.smith@biol.lu.se
 • Johanna Alkan Olsson, universitetslektor, +46462221793,johanna.alkan_olsson@cec.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-27
Sista ansökningsdag 2023-06-07

Tillbaka till lediga jobb