Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där omfattande forskning bedrivs kring olika aspekter av nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

En ansenlig andel av forskningen på avdelningen är inom området nanobiofysik där vi utvecklar nya metoder för att undersöka biologiska system, eller för att utnyttja biomolekyler inom nanokomponenter. Avdelningen är värd för ERC Synergy projektet ArtMotor (PI Heiner Linke), som handlar om design och karakterisering av artificiella molekylära motorer gjorda av protein. Första delmålet är att bygga en enklare typ av proteinmotor som kan röra sig med hjälp av extern kontrollerad stimulans. Slutgiltiga målet är att få fram en självgående molekylmotor som kan utnyttja kemisk energi för att förflytta sig längs med ett spår.

För mer information se Avdelningen för fasta tillståndets fysik, Nanovetenskap och https://portal.research.lu.se/en/persons/heiner-linke, https://artmotor-synergy.eu/

Arbetsuppgifter

Målet med doktorandprojektet är att karakterisera artificiella proteinmotorer på enmolekylsnivå. Delprojekt är (i) att utveckla fluorescensbaserade metoder för detektion av individuella motorsteg med nanometer precision, (ii) använda dessa för att optimera och karaktärisera motorn då den går längs ett definierat DNA spår. Själva motorerna tillhandahålls av våra samarbetspartners. Metoderna kan omfatta bioanalytiska och biokemiska metoder, fluorescensmikroskopi, TIRF, mikrofluidik, ytmodifiering, nanofabrikation, samt bildanalys.

Handledare för tjänsten är Prof. Heiner Linke vid avdelningen för fasta tillståndets fysik. Arbetet sker i mycket nära samarbete med övriga ArtMotor partners, Paul Curmi, UNSW Sydney (Australien) och Birte Höcker. Universitet Bayreuth (Tyskland), samt med Ken’ya Furuta (NICT, Japan). Forskarutbyten med en eller fler av dessa grupper kan ingå i projektet.

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Grundexamen bör inkludera kurser inom fysik och biofysik.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av fluorescensmikroskopi.
 • Erfarenhet av ytkemi.
 • Erfarenhet av bildanalys
 • Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, biologi och mikro/nanovetenskap är av värde.
 • Att snabbt kunna tillgodogöra sig nya tekniker och kunskaper är meriterande.
 • Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, och erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande, speciellt erfarenhet av fluorescensmikroskopi, ytkemi, biokemiska och molekylärbiologiska metoder samt optisk mikroskopi och mikrofluidik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. An-sökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning om arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Sökande ombeds även svara på urvalsfrågor som ett sista steg i ansökandeprocessen.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/171
Kontakt
 • Heiner Linke, +46462224245,heiner.linke@ftf.lth.se
 • Gerda Rentschler, +46462223776,gerda.rentschler@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-02-02
Sista ansökningsdag 2024-03-29

Tillbaka till lediga jobb