Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil

Rötter spelar en avgörande roll för att dela upp resurser som behövs för växtutveckling och förmedla markbundna ekosystemfunktioner i energi-, vatten- och biogeokemiska kretslopp. Denna roll blir till och med mer kritisk i nordliga ekosystem, som den arktiska tundran, där resurser (ljus, vatten och näringsämnen) ofta är begränsade, ekologiska/fysiska processer är tillfälliga och ekosystemen genomgår de snabbaste klimatförändringarna på planeten. Men rottillväxt och funktion för tundraväxter är fortfarande en av de minst förstådda aspekterna i terrestra ekosystem. Därför är det absolut nödvändigt att ha en bättre förståelse för hur rötter reagerar på klimatuppvärmningen och att göra en omfattande bedömning av hur vegetationsinducerad återkoppling kan påverka det regionala och globala klimatsystemet.

I detta projekt söker vi en doktorand för att undersöka biotiska och abiotiska drivkrafter för förändringar i växternas rotegenskaper och hur dessa förändringar påverkar ekosystemets kol- och kvävecykler. Baserat på den sammanställda databasen över växtrotegenskaper och litteratur kommer doktoranden att genomföra en metaanalys om sambanden mellan rotegenskaper och biotiska och abiotiska drivkrafter. Baserat på ett långsiktigt urval av rot- och kolflödesdatauppsättning, kommer doktoranden sedan utveckla en avancerad rotmodul i en individbaserad dynamisk global vegetationsmodell (LPJ-GUESS) för att korrekt representera rotdynamik i termer av koltilldelning, dynamisk rotfördelning och plastiska reaktioner för att utvinna näringsämnen och vatten för arktiska tundras ekosystem. Modellen kommer vidare att införlivas inom ramen för en regional jordsystemmodell för att dynamiskt nedskala framtida klimatscenarier och bedöma effekterna av biogeofysisk och biogeokemisk återkoppling till det regionala och globala klimatsystemet.

Doktorandtjänsten kommer att helt finansieras av forskningsanslaget från svenska VR, Crafoord och BECC. Doktoranden kommer att ledas av Dr Wenxin Zhang tillsammans med ett team av forskare som arbetar med fältmätningar och ekosystemmodellering vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet och Göteborgs universum. Forskningsresultat av projektet kommer att bidra till två strategiska forskningsområden (BECC, Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate, www.becc.lu.se) och (MERGE, Modeling the Regional and Global Earth system, www.merge.lu. se) vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %). Studenten kommer att delta i fältarbetet minst två gånger under hela doktorandprojektperioden för att samla in jord- och växtprover. Han/hon kommer att utveckla och tillämpa den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS, i nära samarbete med kollegor inom LPJ GUESS-modellering och arktiskt fältarbete.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta modellutveckling, simuleringar och dataanalys, och leda skrivningen av referentgranskade artiklar, rapporter och resultat baserat på resultaten. Exakta ämnen och arbetsplaner kommer att överenskommas i diskussion med handledarna, med flexibilitet i enlighet med studentens intresse, men kommer att utvecklas i samband med doktorandprojektet, inklusive att säkerställa att relevanta projektmilstolpar och resultat uppnås. Deltagande i nationella och internationella möten och workshops relaterade till ovanstående förväntas, liksom att utföra relaterade administrations- och kommunikationsaktiviteter.

Kvalifikationer

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för examensarbetet och studieämnet, inklusive betyg;
 • En bedömning av förmågan att arbeta självständigt och att formulera och angripa forskningsproblem;
 • Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska;
 • Annan erfarenhet relevant för forskarutbildningen fokuserade på arktisk växtfysiologi, ekosystemmodellering och klimatförändringar;
 • Nivå av ämneskunskaper relaterat till arktiskt kolkretslopp, kväves kretslopp och ekosystemdynamik;
 • Erfarenhet av att driva en ekosystemmodell;
 • Kvalitet och nivå på tidigare forskningsarbete;
 • Avancerad nivå av att arbeta med Python/R/Matlab-språket.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen att ansöka!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1466
Kontakt
 • Wenxin Zhang, +46462220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-05-28

Tillbaka till lediga jobb