Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Klimatanpassning är grundläggande för att minska sårbarheten för klimatförändringarnas effekter, men enligt den senaste klimatrapporten (IPCC AR6) anpassar vi oss inte tillräckligt snabbt. Mellanösternregionen kännetecknas av hårt klimat, frekvent torka, vattenbrist, översvämningar och stoftstormar, men regionen har fått begränsad uppmärksamhet inom forskningen när det gäller klimatanpassning. Delar av Mellanöstern kännetecknas också av utdragna konflikter, stora flyktinggrupper och bristfälliga samhällsstrukturer, samt ett beroende och produktion av fossila bränslen. På grund av denna politiska komplexitet och höga nivåer av mänsklig sårbarhet är det viktigt att kartlägga och förstå regionens utmaningar när det gäller exponering för klimatrisker, tillsammans med de potentiella anpassningsalternativen i olika skalor.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Projektet syftar till att fylla kunskapsluckor avseende klimatsårbarhet och klimatanpassning i Mellanöstern genom att använda naturgeografiska metoder (t.ex. geografiska informationssystem, fjärranalys) tillsammans med metoder från relevanta discipliner för att kartlägga klimatsårbarhet och studera befintliga anpassningsstrategier i regionen, med det långsiktiga målet att identifiera lämpliga anpassningsstrategier för framtiden.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap uppfyller den som har:

 • En examen på avancerad nivå på minst 60 poäng eller motsvarande med naturgeografi och ekosystemvetenskap eller närliggande ämnen (t.ex. geomatik, miljövetenskap, geografi) som huvudämne (masterexamen eller motsvarande), inklusive ett examensarbete eller motsvarande på minst 30 poäng.
 • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Övriga krav:

 • Högkvalitativt forskningsarbete (t.ex. magister- eller kandidatuppsats) som visar på en betydande potential som forskare inom området naturgeografi.
 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
 • Erfarenhet av Geografiska Informationssystem (GIS)

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av rumslig analys och jordobservation, inklusive kartering av klimatrisker.
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning som integrerar biofysiska, socioekonomiska och politiska aspekter.
 • Erfarenhet av forskning om klimatrisker och anpassning.
 • Kunskap om Mellanösternregionen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1754
Kontakt
 • Lina Eklund, lina.eklund@nateko.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-06-07

Tillbaka till lediga jobb