Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
Anställning som universitetslektor i reumatologi (100%) vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak forskning, men även i begränsad utsträckning undervisning på grund- och avancerad nivå. Den sökande förväntas även ta ett ledaransvar inom området och ansvara för vidareutveckling av verksamheten.

Anställningen omfattar forskning inom tjänstens inriktning som omfattar kartläggning av extracellulärmatrix med avancerad molekylärbiologisk teknologi och masspektrometri. Huvudsyftet är att utreda patogenetiska mekanismer för vävnadsskada vid reumatiska sjukdomar (främst artros och reumatoid artrit) inklusive utveckling av biomarkörer för tidig diagnostik, varför i arbetet även ingår translationellt samarbete med kliniska forskare inom området.

I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.  

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten inom området reumatologi och molekylär skelettbiologi med speciell hänsyn tagen till dokumenterad erfarenhet inom preklinisk och translationell forskning inriktad på proteomik, biomarkörutveckling, kartläggning av broskets extracellulärmatrix och identifiering av patogenetiska mekanismer för utveckling av vävnadsskada vid rörelseorganens sjukdomar (främst artros och reumatoid artrit). Den sökande skall ha visat god vetenskaplig konkurrenskraft nationellt och internationellt. Pågående nationellt och internationellt forskningssamarbete kommer att tillmätas betydelse.

Stor vikt kommer att läggas vid administrativ erfarenhet och skicklighet och förmåga till ledarskap och samarbetsförmåga eftersom tjänsten avses förenas med ledningsansvar inom området. Betydande vikt kommer att fästas vid erfarenhet av samarbeten med kliniska forskare. Vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet och förmåga att rekrytera och handleda doktorander och postdoktorer.  

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel +46 46 222 80 84, erik.renström@med.lu.se och prefekt Bo Baldetorp, tel. +46 46 177570, bo.baldetorp@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel +46 46 222 71 96, Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-06-18. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1185
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-21
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Return to job vacancies