Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen är placerad till institutionen för kliniska vetenskaper Malmö (IKVM) och forskningen är förlagd till Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) i Malmö. Mer information om institutionens verksamhet finns på https://www.med.lu.se/klinvetmalmo  och om CPF på www.cpf.se

Utvecklingen av sena komplikationer och nya symtombilder vid cancersjukdomar i en primärvårdskontext är ett fokusområde vid CPF och IKVM. Med denna lektorstjänst avser CPF och IKVM att förstärka och bibehålla den strategiskt viktiga forskningen inom området cancer i primärvården som bedrivs vid CPF och den Medicinska fakulteten.

Målet är att rekrytera en person som på ett framgångsrikt sätt kan leda en egen forskningsverksamhet inom området cancerepidemiologi med inriktning mot primärvård och särskilt utvecklingen av sena komplikationer och nya symtombilder. Vi söker med denna lektorstjänst en etablerad självständig forskare med nydanande forskning och med djup kunskap inom området cancerepidemiologi och som kan bidra till och bevara den internationellt starka position som primärvårdsforskning och cancerepidemiologisk forskning har vid den Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak forskning, men även undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå kan ingå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet cancerepidemiologi men också erfarenhet av forskning inom en primärvårdskontext. Anställningen innefattar forskning/utveckling inom tjänstens inriktning och innefattar avancerade analyser av ”big data” med avancerade statistiska metoder som är nödvändiga för att genomföra forskningen.

Innehavaren förutsätts etablera en framgångsrik forskning som i huvudsak finansieras via egna externa anslag för att bedriva cancerforskning inom primärvården. Sökanden måste ha egna rådsanslag inom området cancerepidemiologi. CPF har flera stora anslag från National Institutes of Health och väl etablerade samarbeten med USA och Japan. I denna tjänst ingår att utveckla de internationella samarbeten ytterligare.

I tjänsten ingår också att utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag, samt representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten inom området cancerepidemiologi med inriktning mot primärvård, med speciell hänsyn tagen till dokumenterad erfarenhet inom cancerepidemiologi med inriktning mot utvecklingen av sena komplikationer och nya symtombilder i primärvården som kan inkludera samsjuklighet i sjukdomar relevanta för primärvården. Dokumenterad erfarenhet av att använda de stora nationella hälsoregistren från Socialstyrelsen samt befolkningsregistren från SCB är nödvändig för att genomföra forskningen. Dokumenterad vana att använda Flergenerationsregistret och därmed göra familje- och områdesanalyser med så kallad co-relative design och multilevel analyser är också meriterande i den vetenskapliga bedömningen.

Vidare är förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag meriterande. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare. Pågående nationellt och internationellt forskningssamarbete kommer att tillmätas betydelse.

Vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet, förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet. Pedagogisk skicklighet skall visas såväl inom undervisning som inom handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Vidare är förmåga att utveckla administrativ skicklighet meriterande. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: 046-222 80 84,  e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se eller prefekt Patrik Midlöv, tel:040-391463, e-post: patrik.midlov@med.lu.se Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare  Aldiana Sikiric,  tel 046-222 7196, e-post: Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeprotal senast den 18 juni 2018. Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV) Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1187
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-21
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Return to job vacancies