Lund University, Faculty of Engineering, Design Sciences

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 600 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

LTH forms the Faculty of Engineering at Lund University, with approximately 9 000 students. The research carried out at LTH is of a high international standard and we are continuously developing our teaching methods and adapting our courses to current needs.

Vid avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi, EAT, vid Institutionen för designvetenskaper, LTH, Lunds universitet bedrivs forskning kring samspelet mellan människan, dennes arbete och omgivande miljö och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Internationellt kallas området ofta Human Factors & Ergonomics (HF&E).

Samtidigt som vi har djup i vår forskning med världsledande laboratorier kan vi också visa upp en stor bredd med förmåga till helhetssyn över disciplingränserna. Vår verksamhet kännetecknas av att den nästan alltid ingå i ett större sammanhang, och våra studier är oftast kopplade till verksamhet ute i samhället. 

Denna doktorandtjänst är inriktad mot synergonomi och synergonomiska riskbedömningar. För forskning inom detta område har vi bland annat tillgång till ett välutrustat ljuslaboratorium. Vi bedriver också en omfattande grundutbildning inom området. Några av de studier som har bedrivits inom detta område är hur man ska utforma den visuella miljön för brevbärare och operationspersonal, men även studier för hur icke-visuellt flimmer påverkar oss.  

Mer information om avdelningen finns på vår hemsida www.eat.lth.se. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna dig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl forskarutbildningskurser som deltagande i forskningsprojekt. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20%). 

Anställningen är under de tre första åren knutet till ett forskningsprojekt finansierat av AFA.  Projektet handlar om synergonomisk riskbedömning, d.v.s. den visuella miljöns påverkan på människors hälsa och välmående. Det finns en framtagen metod vid namn VERAM, Visual Ergonomics Risk Analysis Method, som är framtagen i ett tidigare projekt. I detta projektet ska denna metod vidareutvecklas och användas i olika interventionsstudier, med syfte att ta fram en screeningversion av metoden kallad VERAMlight. 

Du kommer som doktorand att ha en viktig roll i hela processen. Detta inkluderar:

 1. Att ta fram en första version av VERAMlight. Materialet analyseras med avseende på kopplingar mellan subjektiva besvär och objektiva bedömningar. Första versionen av applikationen för läsplatta kommer att tas fram under denna del.
 2. En utvecklingsstudie av VERAM och VERAMlight: Både den fullständiga VERAM och den mer tidseffektiva VERAMlight kommer att användas för att göra synergonomiska riskbedömningar på ett antal arbetsplatser inom olika yrkesgrupper.
 3. Interventionsstudie 1: Studie av hur närvaron av direkt bländning ger olika besvär.
 4. Interventionsstudie 2: Hur påverkar för lite belysningsstyrka (lux) individens visuella besvär och prestationsförmåga?  

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Slutligen krävs att sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Härvid beaktas särskilt följande: 

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömningen sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete samt förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Intresse av undervisning.
 4. Mycket god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och god förmåga på engelska.
 5. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet eller tidigare erfarenhet av arbete i projekt inom synergonomi.

Övriga meriter:

Lämplig bakgrund för anställningarna är teknisk högskoleutbildning, t ex civilingenjör. Den sökande ska också visat intresse för HF&E-området och gärna ha någon typ av tvärvetenskaplig utbildning. Då arbetet utförs i projektform med många kontakter ut i samhället är viktiga egenskaper social kompetens samt vilja och förmåga att arbeta i grupp, men också att kunna arbeta självständigt och strukturerat. Andra önskvärda egenskaper för en forskarstuderande är analysförmåga, nyfikenhet, initiativförmåga, uthållighet och kreativitet. 

Det är en fördel i arbetet att du besitter en kunskap i programmering och en social förmåga att kunna arbeta med personer ute på olika sorters arbetsplatser. På avdelningen arbetar vi multidisciplinärt och tvärvetenskapligt. Du bör ha ett intresse för syn, belysning och den visuella miljöns påverkan på människan. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7§§. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av masteruppsats eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökningsprocessen.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
First day of employment Snarast
Salary Monthly salary
Number of positions 1
Working hours 100 %
City Lund
County Skåne län
Country Sweden
Reference number PA2018/2114
Contact
 • Hillevi Hemphälä, +46462223936
Union representative
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Published 15.Jun.2018
Last application date 20.Aug.2018 11:59 PM CET

Return to job vacancies